Z chwilą zawarcia małżeństwa najczęściej pomiędzy małżonkami powstaje z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa). Obejmuje ona przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Oznacza to, że przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową co do zasady należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Wyjątkowo zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym przedmioty zwykłego urządzenia domowego (np. lodówka, kuchenka itp.) służące do użytku obojga małżonków są objęte wspólnością ustawową także w wypadku, gdy zostały nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił.

Zasady ogólne

Przepisy zobowiązują obojga małżonków do współdziałania w zarządzie majątkiem wspólnym. W szczególności powinni oni udzielać sobie wzajemnie informacji o stanie majątku wspólnego, o wykonywaniu zarządu tym majątkiem i o zobowiązaniach obciążających ich majątek wspólny. Równocześnie regulacje kodeksowe zastrzegają, że każdy z małżonków może samodzielnie zarządzać majątkiem wspólnym, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Wyjątek od zasady wspólnego zarządzania majątkiem wspólnym kodeks rodzinny wprowadza w art. 36 par. 3. Zgodnie z tym przepisem przedmiotami majątkowymi, które służą małżonkowi do wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności zarobkowej, małżonek ten zarządza samodzielnie. Chodzi tutaj np. o samochód, komputer czy kapitał niezbędny dla zapewnienia płynności finansowej biznesu prowadzonego przez tego małżonka. W razie przemijającej przeszkody drugi małżonek może dokonywać niezbędnych bieżących czynności. Jeżeli jednak małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą drugiego małżonka, wierzyciel może żądać zaspokojenia także z majątku wspólnego małżonków.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kiedy jeden małżonek będzie odpowiadał za długi drugiego.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:
- Czy do ustanowienia hipoteki niezbędna jest zgoda małżonka
- Czy do egzekucji potrzebny jest tytuł wykonawczy
- Czy małżonek może się bronić przed egzekucją komorniczą