Tak. Rzecz będąca przedmiotem umowy leasingu pozostaje własnością finansującego, czyli leasingodawcy. Przepisy kodeksu cywilnego (k.c.) nie wyłączają możliwości rozporządzania rzeczą oddaną w leasing. Leasingodawca może zatem w każdym czasie sprzedać przedmiot leasingu osobie trzeciej. Przedsiębiorca leasingowy ma także prawo sprzedać rzecz samemu leasingobiorcy i wówczas umowa leasingu wygaśnie. Jeżeli dochodzi do przeniesienia własności rzeczy na osobę trzecią, staje się ona stroną stosunku leasingu, wstępując w miejsce dotychczasowego leasingodawcy. Tego rodzaju zmiana ma charakter podmiotowy i nie wpływa na treść umowy leasingu.

Jedynym obowiązkiem związanym z przeniesieniem własności rzeczy oddanej w leasing jest powiadomienie korzystającego z rzeczy, czyli leasingobiorcy, o przedsieniu własności rzeczy. Artykuł 70914 k.c. stanowi, że finansujący powinien niezwłocznie zawiadomić korzystającego o zbyciu rzeczy. Zawiadomienie to powinno nastąpić tak szybko, jak jest to możliwe, jednakże nie jest dla niego wymagana żadna szczególna forma, czyli może ono nastąpić np. telefonicznie. Przyjmuje się, że zawiadomić leasingobiorcę powinien dotychczasowy leasingodawca. Jeżeli do zawiadomienia nie dojdzie, umowa przenosząca własność rzeczy i tak pozostaje ważna. Jednakże w razie braku zawiadomienia, jeżeli leasingobiorca będzie dalej płacił raty leasingowe na rzecz dotychczasowego leasingodawcy, nie będzie można uznać tego za niewykonywanie zobowiązania.

Pozornie zbycie rzeczy będącej przedmiotem leasingu nie wywołuje dla leasingobiorcy żadnych skutków, poza tym że jeżeli zostanie zawiadomiony o zbyciu, będzie musiał płacić raty leasingowe na rzecz nowego leasingodawcy. Jednakże z przeniesieniem własności rzeczy mogą się wiązać również inne konsekwencje. W przypadku samochodów, będących jednym z najczęściej spotykanych przedmiotów leasingu, może zajść konieczność przerejestrowania auta.