Partnerami w spółce mogą być wyłącznie osoby fizyczne uprawnione do wykonywania wolnych zawodów. Spółka partnerska nie może być tworzona przez inne spółki osobowe ani osoby prawne, nawet jeśli zrzeszają osoby wykonujące wolny zawód. Zgodnie z art. 88 k.s.h. partnerami w spółce mogą być osoby uprawnione do wykonywania następujących zawodów: adwokata, aptekarza, architekta, inżyniera budownictwa, biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, doradcy podatkowego, maklera papierów wartościowych, doradcy inwestycyjnego, księgowego, lekarza, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, notariusza, pielęgniarki, położnej, radcy prawnego, rzecznika patentowego, rzeczoznawcy majątkowego i tłumacza przysięgłego. Katalog wolnych zawodów uprawnionych do tworzenia spółek partnerskich może być poszerzany odrębnymi ustawami. Oznacza to, że jeśli jakiś zawód nie znalazł się w katalogu wskazanym w art. 88 k.s.h. ani też odrębne ustawy nie przewidują dla grupy zawodowej możliwości tworzenia takiej spółki, spółki partnerskiej nie uda się zarejestrować.

Nie ma przeszkód, aby spółkę tworzyli reprezentanci kilku różnych wolnych zawodów, o ile zakazów w tym zakresie nie wprowadzają przepisy korporacyjne. Przykładowo notariusze nie mogą zawiązywać spółek z radcami prawnymi czy adwokatami, ale już radcowie i adwokaci mogą działać pod wspólną firmą.

Spółka partnerska może być szczególnie atrakcyjna dla osób, które nie chcą się angażować w zarządzanie. Zgodnie z art. 97 k.s.h. partnerzy mogą powołać profesjonalny zarząd spółki, który zajmie się prowadzeniem spraw oraz jej reprezentacją, na zasadach przewidzianych dla zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Do zawiązania spółki partnerskiej wystarczy zawarcie umowy w formie pisemnej, bez konieczności udziału notariusza. Spółka powstanie jednak dopiero z chwilą jej rejestracji w Rejestrze Przedsiębiorców.