Wyjaśnia ekspert KATARZYNA ARASIEWICZ, Kancelaria Radców Prawnych Piejko, Szalbierz z Wrocławia

EKSPERT WYJAŚNIAJeśli po powstaniu tytułu egzekucyjnego dług przeszedł na inną osobę, sąd nadaje klauzulę wykonalności na rzecz lub przeciwko tej osobie, gdy będzie to wykazane dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym. Dotyczy to m.in. przypadków, gdy ma miejsce śmierć dłużnika pierwotnego. W takiej sytuacji wszczęcie egzekucji dopuszczalne jest po nadaniu klauzuli wykonalności przeciwko spadkobiercom dłużnika. Aby było to możliwe, konieczne jest wykazanie tego, np. postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku.

Jeżeli postępowanie spadkowe po zmarłym nigdy nie zostało przeprowadzone, to można wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku. Wierzyciel spadkodawcy należy do osób uprawnionych do jego złożenia. Po zakończeniu postępowania może on uzyskać odpis postanowienia i kierować wnioski do właściwego sądu.

Wierzyciel może złożyć wniosek o wysłuchanie aktualnego dłużnika. Jeśli dłużnik przyzna, że doszło do następstwa prawnego, przedstawianie przez wierzyciela dokumentu urzędowego lub prywatnego z podpisem urzędowo poświadczonym będzie zbędne.

NASZA REKOMENDACJA

Aby było możliwe skuteczne i zgodne z prawem przeprowadzenie egzekucji z majątku spadkobierców, czytelnik powinien postarać się o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko nim jako następcom prawnym zmarłego dłużnika.

Podstawa prawna

• Art. 788, art. 760 ustawy z 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43, poz. 296 ze zm.).