Jedną z ofert złożyło konsorcjum złożone z dwóch firm. Przepisy w takich sytuacjach wymagają ustanowienia pełnomocnika. Tak też uczynili wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie. Pełnomocnictwo dołączono do oferty.

Zdaniem zamawiającego przedsiębiorcy powinni od pełnomocnictwa odprowadzić opłatę skarbową. Z tego względu organizująca przetarg gmina wezwała konsorcjum do uzupełnienia braku, czyli przedstawienia dowodów potwierdzających uiszczenie opłaty.

Przy czym – odwołując się do art. 26 ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zażądała, by z potwierdzenia takiego wynikało, że opłata została wniesiona nie później niż w terminie składania ofert.

Udzielenie zamówienia publicznego należy do sfery prawa cywilnego

Konsorcjum odpowiedziało, że przetarg publiczny nie jest postępowaniem administracyjnym ani sądowym, o których mowa w ustawie o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635 z późn. zm.). I dlatego też nie trzeba odprowadzać opłat od pełnomocnictw udzielanych w jego trakcie.

Zamawiający nie zgodził się z tą argumentacją. Uznał, że jako jednostka samorządu terytorialnego jest częścią administracji publicznej. A skoro pełnomocnictwo nie zostało opłacone, to należy je uznać za wadliwe. To zaś oznacza, że konsorcjum podlega wykluczeniu z przetargu.

Zdyskwalifikowani wykonawcy zakwestionowali tę decyzję przed Krajową Izbą Odwoławczą. Ta zaś przyznała im rację.

– Od wielu lat, a na pewno od wejścia w życie ustawy – Prawo zamówień publicznych, panuje jednolity pogląd, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, pomimo swego specyficznego charakteru wynikającego z tego, że dotyczy głównie jednostek sektora finansów publicznych, a więc i organów administracji publicznej, należy do sfery prawa cywilnego – uzasadniła wyrok przewodnicząca składu orzekającego Anna Packo.

– Tym samym postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie można uznać za sprawę z zakresu administracji publicznej, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej, a pełnomocnictwo składane zamawiającemu należy traktować w taki sam sposób, jak pełnomocnictwo składane każdemu innemu podmiotowi w ramach prawa cywilnego – dodała, uwzględniając odwołanie i nakazując powtórną ocenę ofert.

ORZECZNICTWO
Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej, sygn. akt KIO 1041/12.