Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim wpłynęła skarga gminy na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody dotyczące stwierdzenia nieważności uchwały likwidującej dwie szkoły podstawowe.

Kontrola formalna

Na podstawie zarządzenia przewodniczącego wydziału burmistrz gminy – jako podmiot uprawniony z mocy ustawy do reprezentowania skarżącej – został wezwany do usunięcia braku formalnego skargi. Przewodniczący domagał się przesłania uchwały rady gmin upoważniającej do wniesienia skargi. Pouczył przy tym szefa gminy, że niedostarczenie uchwały w terminie spowoduje odrzucenie skargi.

Merytoryczne rozpoznanie sprawy przez sąd administracyjny poprzedzone jest zawsze obligatoryjnym badaniem dopuszczalności jej wniesienia. W rozpoznawanej sprawie burmistrz gminy nie złożył uchwały rady o złożeniu skargi do sądu na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody. Nie uzupełnił też braków formalnych, i to pomimo stosownego wezwania przewodniczącego wydziału.

Tymczasem zgodnie z art. 98 ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) do złożenia skargi uprawniona jest gmina lub związek międzygminny, których interes prawny, uprawnienie albo kompetencja zostały naruszone. Wprawdzie to wójt (burmistrz, prezydent miasta) kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz, ale bez uchwały rady gmin nie może skutecznie zaskarżyć decyzji wojewody. Wymóg ten przewiduje wprost samorządowa ustawa ustrojowa. Zgodnie z nią podstawą do wniesienia skargi jest uchwała lub zarządzenie organu, który podjął uchwałę lub zarządzenie albo którego dotyczy rozstrzygnięcie nadzorcze.

Odrzucenie skargi

Dostrzegając braki formalne skargi, sąd prawidłowo wezwał burmistrza do ich uzupełnienia poprzez przesłanie w wyznaczonym terminie stosowanej uchwały. Niewykonanie zarządzenia obligowało sąd do odrzucenia skargi i zamknęło drogę do merytorycznego rozpoznania sprawy.

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z 22 września 2011 r., II SA/Go 617/11.