Tak stwierdził Sąd Apelacyjny w Gdańsku, który rozpoznał sprawę dotyczącą wynagrodzenia za usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Sędziowie uznali, że informacje o odpłatności usług pośrednictwa oraz o wysokości wynagrodzenia nie są faktami powszechnie znanymi mimo tego, że są dostępne w internecie. W związku z tym na ich potwierdzenie muszą zostać przedstawione odpowiednie dowody.

Brak dowodu

Spółka, która zamierzała wybudować pawilon handlowy, zleciła mężczyźnie pośrednictwo w nabyciu nieruchomości oraz przygotowanie odpowiedniej dokumentacji związanej z planowaną inwestycją. Następnie rozwiązała wcześniej zawartą umowę przedwstępną sprzedaży i zawarła umowę sprzedaży działki. W związku z tym mężczyzna żądał od spółki zapłaty wynagrodzenia za pośredniczenie w nabyciu nieruchomości.

Sąd okręgowy uznał, że mężczyźnie nie należy się wynagrodzenie. Sędziowie zauważyli, że umowa między mężczyzną a spółką miała charakter mieszany. Mają do niej zastosowanie przepisy dotyczące umów w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz przepisy dotyczące umowy agencyjnej. Z umowy wprost wynikało, że obejmowała ona również czynności z zakresu pośrednictwa. Nie określono jednak konkretnie, jakie to będą czynności. Strony nie określiły również osobnego wynagrodzenia za te czynności. W umowie wskazano tylko zobowiązanie mężczyzny związane z realizacją budowy pawilonu handlowego oraz określono jego łączne wynagrodzenie. Zdaniem sędziów zamiarem i celem stron zawartej umowy nie było wyodrębnienie z ustalonego wynagrodzenia prowizji za dokonanie czynności.

Decyduje umowa

Sąd apelacyjny w Gdańsku uznał, że odpłatność usług pośrednictwa oraz wysokość zwyczajowego wynagrodzenia nie są faktami powszechnie znanymi, mimo że można to ustalić za pośrednictwem internetu. To, czy mężczyźnie należy się wynagrodzenie, powinno wynikać z umowy oraz z przepisów prawa. Fakty powszechnie znane są wiadome praktycznie wszystkim. Zasady, na jakich świadczone są usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, oraz wysokość wynagrodzenia w tym zakresie nie są faktami powszechnie znanymi. Te informacje posiada tylko określona grupa osób, która w tym czasie z takiej usługi korzysta. Zdaniem sędziów to, że wysokość takiego wynagrodzenia można ustalić za pośrednictwem internetu, nie oznacza, że jego wysokość jest faktem powszechnie znanym. Dlatego co do wysokości wynagrodzenia jako kwestii spornej powinny zostać przedstawione odpowiednie dowody.

SYGN. AKT I ACa 1156/09

Co mówi kodeks

Art. 213 k.p.c. – fakty powszechnie znane sąd bierze pod uwagę z urzędu bez powoływania się na nie przez strony.

Fakt powszechnie znany to fakt tak oczywisty, że jest on znany praktycznie wszystkim, bez potrzeby i możliwości wskazywania źródła tej wiedzy.