Prokurator, który popełnia przewinienie związane z zamówieniami publicznymi i wydawaniem publicznych pieniędzy, ponosi odpowiedzialność. Przysługujący prokuratorowi immunitet nie chroni go przed ponoszeniem odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Tak orzekła Resortowa Komisja Orzekająca w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Ministerstwie Sprawiedliwości.

Zdaniem członków Komisji, jeżeli prokurator działa jako kierownik jednostki organizacyjnej prokuratury, to odpowiada za całość gospodarki finansowej, przygotowując i przeprowadzając postępowanie o udzielenie zamówienia, gospodarując mieniem i środkami publicznymi. Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy o prokuraturze, prokurator nie może być pociągnięty jedynie do odpowiedzialności karnej bez zezwolenia sądu dyscyplinarnego.

– Uchybienia związane z obowiązkami z zakresu zamówień publicznych, gospodarką mieniem i publicznymi pieniędzmi rodzą odpowiedzialność za naruszenie finansów publicznych, które mają charakter represyjny, a nie karny. Przed takiego rodzaju odpowiedzialnością prokurator nie jest chroniony immunitetem – uzasadniła rozstrzygnięcie Resortowa Komisja Orzekająca w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Ministerstwie Sprawiedliwości.

Rozstrzygnięcie Komisji zapadło po tym, jak jeden z prokuratorów okręgowych, w trakcie robót remontowych budynku zlecił wykonanie prac dodatkowych innej firmie bez procedury przetargowej i bez zawarcia pisemnej umowy. Zdaniem rzecznika dyscypliny finansów publicznych przy ministrze sprawiedliwości, który złożył wniosek o ukaranie prokuratora, postępowanie takie mogło narazić na straty budżet państwa.

Sygn. akt Ds.61/08