Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną aplikanta, który został usunięty z pozaetatowej aplikacji prokuratorskiej. Sąd zgodził się, że dwukrotne uzyskanie negatywnej oceny z kolokwium jest rażącym naruszeniem obowiązków aplikanta. Tym samym daje podstawy do cofnięcia zgody na odbywanie pozaetatowej aplikacji prokuratorskiej.

Jak przypomniała sędzia sprawozdawca Małgorzata Pocztarek, podstawowym celem aplikacji sądowej i prokuratorskiej jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry prawniczej. W ramach szkolenia na aplikantów zostały nałożone ściśle określone obowiązki. Należą do nich przede wszystkim obowiązkowe uczestniczenie w szkoleniu i stałe podnoszenie wiedzy zawodowej.

Jak podkreślił NSA, ustawodawca zobowiązuje aplikanta do stałego podnoszenia wiedzy. Jej wyznacznikiem jest ocena z kolokwium, która jest też warunkiem przejścia do kolejnego etapu szkolenia i ukończenia aplikacji. Jeżeli miernikiem jest ocena z kolokwium, to uzyskanie oceny niedostatecznej świadczy o braku postępów w nauce i niestaraniu się w podnoszeniu wiedzy. Tym samym jest to naruszenie obowiązków aplikanta.

Sąd zauważył jednak, że podstawą cofnięcia zgody na pozaetatowe odbywanie aplikacji jest rażące naruszenie obowiązków aplikanta. Co prawda, w jego ocenie każdy przypadek należy oceniać indywidualnie. Niemniej jednak zdaniem NSA dwukrotne uzyskanie oceny negatywnej z kolokwium z zajęć seminaryjnych świadczy o rażącym naruszeniu obowiązków aplikanta. Tym samym stanowi podstawę do usunięcia z aplikacji.

Zgodę na odbywanie pozaetatowej aplikacji prokuratorskiej cofnął minister sprawiedliwości w maju 2006 r. Z wnioskiem wstąpił prokurator okręgowy, wskazując, że aplikant dwa razy nie zaliczył kolokwium na drugim roku. Aplikant uważał, że uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium nie jest niezbędne do kontynuowania aplikacji oraz dopuszczenia do egzaminu końcowego.

W jego ocenie, rozpatrując sam postęp w nauce w toku aplikacji, należy brać pod uwagę nie tylko negatywne oceny z prowadzonego kolokwium.

Wyrok jest prawomocny.

Sygn. akt II OSK 88/09