SENTENCJA

SYGN. AKT II SA/Ol 809/08

Henryk H. wystąpił do państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o wydanie zezwolenia na ekshumację szczątków dziadków z jednego cmentarza i przeniesienie ich na inny. Powodem ekshumacji była planowana likwidacja cmentarza w związku z budową nieruchomości. Inspektor zezwolił na ekshumację i szczątki zostały przeniesione.

Potem drugi wnuk zmarłych wystąpił o zgodę na ponowną ekshumację szczątków dziadków i przeniesienie ich z powrotem na miejsce pierwotnego pochówku. Wnioskodawca wskazał, że dziadkowie byli osobami zasłużonymi dla miasta. Jeszcze za życia przygotowali grobowiec rodzinny i ich wolą było spoczęcie właśnie tam.

Inspektor sanitarny zawiesił postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na ponowną ekshumację. Następnie wezwał wszystkich uprawnionych w sprawie ekshumacji zwłok o załatwienie sprawy w sądzie cywilnym. W uzasadnieniu wskazał, że spór co do osoby uprawnionej do decyzji w zakresie ponownego przeniesienia szczątków powinien rozstrzygnąć sąd powszechny.

Organ odwoławczy podtrzymał stanowisko w sprawie. Spór pomiędzy osobami uprawnionymi do pochowania zwłok i ekshumacji nie może być rozstrzygnięty w postępowaniu administracyjnym. Stanowi on zagadnienie wstępne w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego.

Wnuk zawieszenie postępowania w sprawie ekshumacji zaskarżył do sądu administracyjnego, ale jego skarga została oddalona. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie stwierdził, że postanowienie o zawiedzeniu nie stanowi ostatecznego rozstrzygnięcia organu administracji. Sąd administracyjny nie ma też kompetencji do załatwiania spraw za organy. Spór odnośnie do miejsca pochówku osoby zmarłej nie może być rozstrzygnięty przez organ administracji, a jedynie przez sąd powszechny. W sprawie wystąpiło zatem zagadnienie wstępne, co obligowało organ do zawieszenia postępowania.

Organ administracji jest też uprawniony do nałożenia obowiązku na stronę lub strony do wystąpienia do sądu o rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego. Przy czym bez znaczenia jest, która z nich wystąpi na drogę postępowania sądowego. Nie ma też powodu, aby na drogę sądową występowały wszystkie strony postępowania, ponieważ może to zrobić jedna a inne będą w nim występować w charakterze strony.