Komisja Praw Człowieka przy NRA przyjęła uchwałę, w której wyraża swoje zaniepokojenie brakiem systemowej edukacji aplikantów adwokackich w dziedzinie praw człowieka.

Komisja zwraca uwagę, że szkolenie z zakresu europejskiej konwencji praw człowieka pojawia się dopiero na trzecim roku aplikacji i obejmuje wyłącznie obowiązki pełnomocnika w zakresie konstruowania zarzutów naruszenia tego aktu prawnego oraz zasady sporządzania skargi do ETPC.

Program szkolenia nie uwzględnia także tematyki ochrony praw człowieka w ramach poszczególnych bloków programowych: prawa karnego, prawa cywilnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa gospodarczo-handlowego, prawa administracyjnego i prawa podatkowego.

W jej ocenie edukacja w tej dziedzinie nie może ograniczać się wyłącznie do aspektów proceduralnych postępowania przed trybunałem. "Międzynarodowe standardy ochrony praw człowieka, a w szczególności orzecznictwo ETPC, powinny stanowić stały, obowiązkowy element szkolenia aplikantów, na każdym roku kształcenia" - czytamy w uchwale.

Na co konkretnie powinno się zwrócić uwagę? W ocenie komisji należałoby uwzględnić elementy systemowe, tj. praktyczne warsztaty, na których aplikanci zdobędą wiedzę jak wspierać argumentację w pismach procesowych standardami wynikającymi z orzecznictwa ETPC i jak stosować konwencję w środkach odwoławczych w postępowaniu karnym, cywilnym, jak również administracyjnym.

Komisja za równie niezbędne uznaje omówienie roli adwokatury w ochronie praw człowieka w ramach bloku zajęć „prawo o adwokaturze, historia adwokatury, etyka, kształtowanie wizerunku adwokata”.

W związku z powyższym wyraża nadzieję, że edukacja w dziedzinie praw człowieka zajmować będzie ważne miejsce w programie kształcenia aplikantów adwokackich i zwraca się do prezydium NRA o podjęcie stosownych działań.

PS/źródło: adwokatura.pl