Fundusz Poręczeń Unijnych został powołany ustawą z 16 kwietnia 2004 roku. (Dz.U. z 2004 r. nr 121, poz. 1262). Celem działania Funduszu jest wspieranie przedsiębiorców, samorządów i ich związków realizujących w Polsce projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Skorzystanie z mechanizmu zabezpieczeń FPU ułatwia podmiotom absorpcję środków unijnych. Fundusz jest obsługiwany przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Poręczenia, gwarancje i regwarancje udzielane są poprzez sieć ponad 4 tys. placówek banków współpracujących na terenie całej Polski.

Wykonanie kontraktu

Podmiot, który realizuje projekt z udziałem środków unijnych (np. gmina), może rozpisać przetarg na wykonanie poszczególnych prac, wchodzących w skład całego przedsięwzięcia. Od wyłonionych w przetargu podwykonawców beneficjent środków unijnych, czyli np. gmina, może zażądać gwarancji dobrego wykonania kontraktu. Można ją uzyskać w bankach, które podpisały z Bankiem Gospodarstwa Krajowego odrębną umowę i udzielają w imieniu BGK gwarancji dobrego wykonania kontraktu do wysokości 80 proc. wartości umowy, w kwocie nie wyższej niż 500 tys. euro, a w przypadku jednostek samorządu terytorialnego i ich związków 5 mln euro. Gwarancja wystawiana jest na rzecz podmiotu realizującego przedsięwzięcie, beneficjenta pomocy unijnej, na okres uzgodniony indywidualnie z wykonawcą wynikający z umowy (kontraktu) zawartej z beneficjentem środków unijnych, czyli np. z gminą. Środki z gwarancji zostaną wypłacone w przypadku, gdy zabezpieczony nią kontrakt nie zostanie zrealizowany zgodnie z umową. Jednorazowa opłata prowizyjna w wysokości 1 proc. pobierana jest za każdy rozpoczęty rok obowiązywania gwarancji. Jedynym jej zabezpieczeniem jest weksel własny in blanco z klauzulą bez protestu.

Banki, które udzielają gwarancji dobrego wykonania kontraktu

• Bank DnB NORD Polska,

• Gospodarczy Bank Wielkopolski,

• HSBC Bank Polska,

• ING Bank Śląski,

• Krakowski Bank Spółdzielczy,

• Mazowiecki Bank Regionalny.

Produkty FPU

Inne produkty Funduszu Poręczeń Unijnych, poza gwarancją dobrego wykonania kontraktu, to:

• poręczenia/gwarancja spłaty kredytu jest formą zabezpieczenia, o które może ubiegać się przedsiębiorca lub jst do 80 proc. wartości kredytu i maksymalnie do 5 mln euro, pod warunkiem że kredyt jest przeznaczony na przedsięwzięcie dofinansowywane z UE. O poręczenie/gwarancję może ubiegać się także podwykonawca uczestniczący w realizacji projektu współfinansowanego z UE,

• poręczenie spłaty kredytu w portfelu kredytowym udzielane jest do 80 proc. wartości kredytu i do 500 tys. euro (w przypadku jednostek samorządu terytorialnego i ich związków - 5 mln euro). Decyzję o udzieleniu poręczenia z Funduszu Poręczeń Unijnych podejmują samodzielnie banki kredytujące, które zawarły z BGK umowę,

• poręczenie/gwarancja emisji obligacji - dotyczy wykonania zobowiązań wynikających z obligacji, jeżeli środki z emisji obligacji są przeznaczone na wkład własny lub/i nakłady podlegające refinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,

• gwarancja realizacji przedsięwzięcia - umożliwia realizację projektów miękkich, np. szkoleniowych, które są realizowane bezpośrednio ze środków dotacji. Beneficjentem tej gwarancji jest instytucja podejmująca decyzję o przyznaniu dofinansowania dla poszczególnych projektów,

• regwarancja - jest wydawana na wniosek banku jako zabezpieczenie gwarancji realizacji przedsięwzięcia wydanej przez bank, na zlecenie klienta,

• promesa poręczenia/gwarancji spłaty kredytu - uwiarygodnia przedsiębiorcę w banku, do którego zwróci się o kredyt. Przedsiębiorca, przed przystąpieniem do ubiegania się o kredyt w którymkolwiek z banków komercyjnych, może wystąpić samodzielnie do oddziału BGK o wydanie promesy udzielenia poręczenia lub gwarancji spłaty kredytu.

• Więcej informacji o Funduszu Poręczeń Unijnych:

www.fpu.bgk.pl

BGK Linia: 0 801 66 76 55

kontakt: fpu@bgk.com.pl