Prawnik, który chciałby skorzystać z preferencji będzie musiał spełnić dwa warunki. Po pierwsze, wszystkie płatności będą musiały zostać przelane na konto (banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej) lub przekazane za pośrednictwem poczty. Ważne jednak, aby z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jasno wynikało jakiej czynności dana kwota dotyczy.

Po drugie, trzeba będzie upoważnić bank lub SKOK do przekazywania organom podatkowym lub skarbowym informacji o transakcjach dokonywanych na rachunku. Taki dokument trzeba będzie składać w dwóch egzemplarzach - jeden otrzyma bank lub SKOK, drugi przekazany zostanie do naczelnika właściwego urzędu skarbowego .

Dziś istnieje bezwzględny obowiązek ewidencjonowania usług prawniczych (poza czynnościami notarialnymi). Nie ma znaczenia ani wartość obrotu i sposobu zapłaty. Takie zasady obowiązują od 2015 r.

Agnieszka Pokojska