W uzasadnieniu wskazano, że pozycja sędziego Trybunału Konstytucyjnego różni się od pozycji sędziów sądów powszechnych, administracyjnych czy Sądu Najwyższego. Dlatego jego status powinien być uregulowany odrębnie i w możliwie najmniejszym zakresie nawiązywać do odpowiedniego stosowania przepisów ustawy o SN.

Projekt wprowadza m.in. jawność oświadczeń majątkowych sędziów trybunału.

Zapisano w nim także, że stosunek służbowy sędziego TK nawiązuje się po złożeniu ślubowania wobec prezydenta.

Określono również krąg podmiotów uprawnionych do złożenia zawiadomienia do prezesa TK o popełnieniu przez sędziego trybunału przewinienia. Zgodnie z projektem byliby to: sędziowie TK, a także prezydent na wniosek prokuratora generalnego.

Po wejściu w życie nowych regulacji, sędziom TK w stanie spoczynku będzie przysługiwało uposażenie w wysokości 75 proc. ostatnio pobieranego wynagrodzenia miesięcznego z wyłączeniem dodatku funkcyjnego, które ma być waloryzowane.

W projekcie zaproponowano, aby sędzia TK przechodził w stan spoczynku po osiągnięciu 70. roku życia, chyba że na sześć miesięcy przed ich ukończeniem złoży prezesowi trybunału zaświadczenie, że jest zdolny do pełnienia swoich obowiązków.

Posłowie PiS proponują też, aby sędzia TK w stanie spoczynku odpowiadał dyscyplinarnie przed trybunałem za "naruszenie przepisów prawa, uchybienie godności sędziego trybunału w stanie spoczynku, naruszenie kodeksu etycznego sędziego Trybunału Konstytucyjnego lub inne nieetyczne zachowanie mogące podważać zaufanie do jego bezstronności lub niezawisłości".

Zgodnie z projektem kary dyscyplinarne, które mogą dotknąć sędziego TK w stanie spoczynku to: upomnienie, nagana, obniżenie uposażenia od 10 do 20 proc. na okres do 2 lat oraz pozbawienie statusu sędziego w stanie spoczynku.

Projekt został w piątek opublikowany na stronie internetowej Sejmu.

(PAP)

kno/ as/PS