Wnosząc pozew należy dokładnie oznaczyć pozwanego pracodawcę. Jeśli jest to osoba fizyczna, to należy podać jej adres zamieszkania (można go uzyskać w wydziale ewidencji działalności gospodarczej urzędu miasta lub gminy, w której zarejestrowana jest działalność gospodarcza). Warto też podać adres prowadzenia działalności gospodarcze.

Jak wnosi się sprawę do sądu pracy?

Sprawę wnosi się w ten sposób, że należy napisać i złożyć pozew – można go złożyć osobiście w sądzie lub przesłać pocztą, najlepiej listem poleconym.

Co powinien zawierać pozew/wniosek składany do sądu?

Pisma wszczynające postępowanie przed sądem powinny zawierać:

- oznaczenie sądu do którego kierujemy pozew, bądź wniosek (nazwa sądu, wydziału, dokładny adres);
- dokładne oznaczenie osób biorących udział w sprawie powód/pozwany; wnioskodawca/uczestnicy/; (imiona, nazwiska, ew. nazwy instytucji, dokładne adresy) oraz ewentualnie ich przedstawicieli ustawowych, bądź pełnomocników);
- oznaczenie rodzaju pisma pozew/wniosek;
- oznaczenie żądania (tzn. o co jest wnoszony pozew/wniosek);
- określenie wartości przedmiotu sporu w sprawach o prawa majątkowe;
- uzasadnienie żądania ze wskazaniem dowodów na jego poparcie (dowody to: zeznania świadków, zeznania stron postępowania, dokumenty);
- opłatę sądową (jeżeli pozew/wniosek podlega opłacie);
- własnoręczny podpis;
- wykaz załączników.Pozew/wniosek należy sporządzić, oprócz egzemplarza dla Sądu, w tylu odpisach ilu jest pozwanych/uczestników postępowania plus jeden egzemplarz dla powoda/wnioskodawcy w celu uzyskania potwierdzenia złożenia pisma.

Co powinno zawierać pismo przewodnie?

Pismo przewodnie powinno zawierać:

- imię, nazwisko i adres osoby składającej,
- oznaczenie sądu do którego jest skierowane,
- oznaczenie sygnatury akt sprawy do której ma być dołączone,
- krótką treść wyjaśniającą czego dotyczy,
- własnoręczny podpis.Pisząc pozew trzeba pamiętać o zachowaniu kilku formalności:

1. jeśli sprawa dotyczy tylko żądania zapłaty pieniędzy i to w kwocie nie wyższej niż 10.000 zł, to sąd najczęściej kwalifikuje sprawę do postępowania uproszczonego; w takiej sytuacji pozew należy złożyć na formularzu; najlepiej zrobić to od razu, w przeciwnym wypadku, sąd wezwie do złożenia pozwu na formularzu, co jednak wydłuży postępowanie; jeśli sprawa dotyczy kwoty wyższej niż 10.000 zł lub innych roszczeń niż zapłata pieniędzy, to pozew można złożyć na formularzu – ułatwia to poprawne napisanie pozwu, tak, aby nie zawierał on braków formalnych; formularze dostępne są nieodpłatnie w Biurze Obsługi Interesanta i w internecie m. in. na stronie www.ms.gov.pl,

2. w pozwie należy podać wartość przedmiotu sporu; jeżeli dochodzi się tylko zapłaty pieniędzy, to będzie to suma wszystkich dochodzonych kwot; jeżeli dochodzi się przywrócenia do pracy albo ustalenia istnienia stosunku pracy, to wartością przedmiotu sporu będzie suma wynagrodzenia za okres sporny, lecz nie więcej niż za jeden rok (przy umowie na czas określony) lub suma wynagrodzenia za jeden rok (przy umowie na czas nieokreślony),

3. wnosząc pozew należy dokładnie oznaczyć pozwanego pracodawcę; jeśli pracodawcą jest osoba fizyczna, to należy podać jej adres zamieszkania (można go uzyskać w wydziale ewidencji działalności gospodarczej urzędu miasta lub gminy, w której zarejestrowana jest działalność gospodarcza), warto też podać adres prowadzenia działalności gospodarczej (siedziby zakładu pracy); jeśli pracodawcą jest osoba prawna, to należy podać jej pełną, dokładną nazwę, łącznie z oznaczeniem spółka z o.o., S.A., spółka komandytowa itp.,

4. formułując żądanie pozwu i podając wartość przedmiotu sporu należy operować wyłącznie stawkami brutto; w razie podania w pozwie stawek oznaczonych wyraźnie jako „netto”, sąd wezwie do przeliczenia ich i podania w formule brutto; w razie posłużenia się stawkami netto, bez ich wyraźnego opisania, w całym dalszym toku postępowania podane kwoty będą traktowane jako brutto, np. w razie zasądzenia i egzekwowania przez komornika będą od nich potrącane składki ZUS i zaliczki na podatek PIT;

5. pozew należy krótko uzasadnić i podać dowody na poparcie swojego żądania; w razie powołania dowodu z dokumentów, należy te dokumenty dołączyć do pozwu,

6. pozew wraz z wszystkimi załącznikami należy złożyć w dwóch egzemplarzach; jeśli pozwanych jest więcej niż jeden, to należy złożyć dodatkowo po jednym komplecie pozwu z załącznikami dla każdego kolejnego pozwanego

Źródło: www.tarnobrzeg.so.gov.pl, www.poznan-grunwald.sr.gov.pl