Samira Achbita, która jest muzułmanką, była zatrudniona jako recepcjonistka w belgijskim przedsiębiorstwie G4S Secure Solutions, świadczącym usługi ochrony i monitoringu, lecz także usługi recepcyjne. Kiedy po ponad trzech latach pracy na rzecz tego przedsiębiorstwa zaczęła nalegać, aby mogła w przyszłości przychodzić do pracy w islamskiej chuście na głowie, została jej wypowiedziana umowa o pracę, ponieważ w spółce G4S obowiązuje zakaz uzewnętrzniania znaków religijnych, politycznych i filozoficznych.

Samira Achbita, wsparta przez centrum równości szans i zwalczania rasizmu, wystąpiła do sądów belgijskich przeciwko spółce G4S z powództwem o odszkodowanie, jednak bezskutecznie w pierwszych dwóch instancjach.

Belgijski Kassationshof rozpoznający obecnie spór wystąpił do Trybunału Sprawiedliwości o skonkretyzowanie ustanowionego w prawie UE zakazu dyskryminacji ze względu na religię lub przekonania.

Rzecznik generalna Juliane Kokott w przedłożonej 31 maja opinii stanęła na stanowisku, że nie stanowi dyskryminacji bezpośredniej ze względu na religię, zakaz noszenia w miejscu pracy islamskiej chusty na głowę, o ile zakaz ten wynika z ogólnego uregulowania zakładowego zakazującego widocznych znaków politycznych, filozoficznych i religijnych w miejscu pracy, a nie opiera się na stereotypach lub uprzedzeniach wobec jednej albo kilku określonych religii lub wobec przekonań religijnych w ogóle.

W takim przypadku nie dochodzi bowiem do mniej przychylnego traktowania ze względów religijnych. Wskazany zakaz może wprawdzie stanowić dyskryminację pośrednią ze względów religijnych, jednak może ona być uzasadniona w celu zapewnienia realizacji w danym zakładzie słusznej polityki neutralności pracodawcy względem religii i przekonań.

Zdaniem jednak J. Kokott, zasadniczo nie powinny występować żadne wątpliwości co do tego, że sporny w niniejszej sprawie zakaz jest właściwy z punktu widzenia realizacji zamierzonych przez spółkę G4S słusznych celów neutralności wobec religii i przekonań. Zakaz stanowi również konieczny środek w celu realizacji polityki neutralności przedsiębiorstwa względem religii i światopoglądu.

Religia dla wielu ludzi wprawdzie stanowi istotny element ich osobistej tożsamości a swoboda wyznawania religii jest jednym z fundamentów demokratycznego społeczeństwa. Podczas, gdy pracownik nie może – skoro tylko pojawia się w pomieszczeniach pracodawcy - „zostawić w szatni” swojej płci, koloru skóry, pochodzenia etnicznego, orientacji seksualnej, wieku lub niepełnosprawności, to można jednak oczekiwać od niego określonej wstrzemięźliwości w odniesieniu do wyznawania wiary w miejscu pracy, czy to w kwestii praktyk religijnych, zachowania motywowanego przez religię, czy też - jak w niniejszej sprawie - w kwestii garderoby.

Opinia rzecznika generalnego Juliane Kokott w sprawie C-157/15; Samira Achbita i Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding / G4S Secure Solutions NV

PS