Marek Michalak chce, aby do k.k. wprowadzono pięć zmian oraz dodano dwa nowe rodzaje przestępstw popełnionych na szkodę małoletniego.

RPD proponuje zaostrzenie odpowiedzialności karnej z całego art. 156 k.k., który w jego opinii niewystarczająco restrykcyjnie karze przestępstwa wobec dzieci i osób nieporadnych.  Propozycja nowelizacji przekwalifikowuje przestępstwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu z kategorii występków, do kategorii zbrodni, zagrożonej karą pozbawienia wolności od 3 lat do 15 lat (obecnie od roku do 10 lat). Jeżeli sprawca działał nieumyślnie, będzie odpowiadać w granicach kary pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 5 lat (obecnie od miesiąca do 3 lat pozbawienia wolności). Z kolei jeżeli następstwem czynu jest śmierć człowieka, RPD proponuje, by kara więzienia nie była krótsza niż 8 lat (teraz od 2 do 12 lat pozbawienia wolności).

Rzecznik uważa też za konieczne dodanie art. 244c k.k. Propozycja dotyczy penalizacji tzw. porwań rodzicielskich. Z obserwacji rzecznika wynika bowiem, że orzeczenia sądów dotyczące realizacji prawa dziecka do kontaktu z obojgiem rodziców są często lekceważone przez jednego z opiekunów.

Propozycja rzecznika obejmuje również dodanie art. 240a k.k. Stanowi on, że: „Kto, mając wiarygodną wiadomość o karalnym przygotowaniu albo usiłowaniu lub dokonaniu zbrodni na szkodę małoletniego, nie zawiadamia niezwłocznie organu powołanego do ścigania przestępstw, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”

Marek Michalak wnosi także o zmianę art. 189 k.k. Obowiązujący przepis penalizuje bezprawne pozbawienie wolności człowieka. Propozycja rzecznika czyni tego typu przestępstwo popełnione na szkodę małoletniego zbrodnią, zagrożoną – tak jak pozbawienie wolności ze szczególnym udręczeniem – karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

W jego ocenie zmianą należy objąć również art. 189a k.k. Tutaj RPD postuluje wprowadzenia typu kwalifikowanego przestępstwa handlu ludźmi, jeżeli osobą pokrzywdzoną jest dziecko.

Propozycje rzecznika praw dziecka zmierzają także do podwyższenia sankcji karnych za porzucenie małoletniego poniżej lat 15 albo osoby nieporadnej ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny (art. 210 k.k.) oraz uprowadzenie lub zatrzymanie małoletniego poniżej lat 15 albo osoby nieporadnej ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny (art. 211 k.k.).

PS/źródło: RPD