W ramach tego postępowania sąd I instancji uwzględnił złożony przez kancelarię sprzeciw od listy wierzytelności sporządzonej przez syndyka, który odmówił uwzględnienia wierzytelności towarzystwa ubezpieczeń z tytułu wypłat na podstawie gwarancji ubezpieczeniowych wystawionych w oparciu o "ramową" umowę zlecenia udzielenia gwarancji (tzw. umowę o udzielenie linii gwarancyjnej), z uwagi na fakt, że zostały one dokonane już po ogłoszeniu upadłości. Ponadto syndyk nie uznał wierzytelności warunkowych towarzystwa ubezpieczeń z tytułu ewentualnych roszczeń regresowych dotyczących potencjalnych wypłat na podstawie gwarancji ubezpieczeniowych, których termin ważności jeszcze nie upłynął.

Sąd upadłościowy zgodził się z argumentacją prezentowaną w toku postępowania przez kancelarię, iż umowa "ramowa" zlecenia udzielania gwarancji nie jest umową zlecenia, do której mógłby mieć zastosowanie art. 102 prawa upadłościowego i naprawczego. Ponadto uznał, że – wbrew stanowisku syndyka – nie wygasło zabezpieczenie zgłoszonych wierzytelności w postaci hipotek. Tym samym reprezentowane przez kancelarię towarzystwo ubezpieczeń uzyskało wpis na listę wierzytelności na kwotę około 11 mln zł.

PS