Komitet Ministrów Rady Europy wybrał prof. Marię Gintowt-Jankowicz na członka doradczego panelu ekspertów ws. kandydatów na sędziów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Panel składa się z 7 członków wybieranych na trzyletnią kadencję, spośród osób o uznanym dorobku prawniczym i orzeczniczym. Wyboru członków dokonuje Komitet Ministrów spośród kandydatów zgłoszonych przez państwa członkowskie.

Z kolei prof. Mirosław Wyrzykowski, także sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, został powołany na mocy decyzji Rady Unii Europejskiej w skład komitetu ds. opiniowania kandydatów do wykonywania funkcji sędziego i rzecznika generalnego w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zadania i funkcje komitetu są podobne, jak w przypadku panelu RE.

PS