Nowelizacja k.p.k. zakłada przede wszystkim przywrócenie pełnej inicjatywy dowodowej sądu.

Inna zmiana dotyczy z kolei ograniczenia trybów konsensualnych w sprawach o poważne przestępstwa, które powinny być rozpoznawane na publicznej rozprawie.

Wyeliminowany został także obowiązek stawiennictwa prokuratora na rozprawie w sprawach mniejszej wagi, w związku z możliwością przeprowadzania przez sądy dowodów z urzędu.

Nowelizacja poszerza również kompetencje referendarzy sądowych, do których będą należały także wszystkie czynności o charakterze nieorzeczniczym, porządkowym i technicznym.

Ustawa przewiduje ponadto zmiany w zakresie prawa materialnego. Wyeliminowano m.in. możliwość zawieszania krótkoterminowych kar pozbawienia wolności orzeczonych w ramach tzw. kary mieszanej. Zrezygnowano też z możliwości nadzwyczajnego złagodzenia kary wynikającego jedynie z faktu zastosowania trybów konsensualnych.

PS