"Czy notariusz jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 5 ust. 1 w zw. z art. 1 pkt 1 lit. a ustawy z 28 lutego 2003 r.- Prawo upadłościowe i naprawcze w zw. z art. 431 k.c.?" Takim pytaniem prawnym w czwartek zajmował się Sąd Najwyższy.

SN udzielił odpowiedzi pozytywnej. W uchwale pojętej 23 marca (sygn.III CZP 4/16) wskazał, że status rejenta budził wątpliwości jeszcze w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Wówczas, zgodnie z ustawą prawo o notariacie, rejent nie był przedsiębiorcą. W roku 2004 przepisy te zostały jednak uchylone.

Sąd Najwyższy uwzględniając m. in. przepisy prawa o notariacie, k.s.h., ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz regulacje z zakresu prawa międzynarodowego, stwierdził, że status notariusza jest obecnie oczywisty.

Rejent, zdaniem SN, prowadzi działalność, co prawda specyficzną i reglamentowaną, ale przejawiającą wszystkie cechy działalności gospodarczej. Posiada zatem zdolność upadłościową jako przedsiębiorca.

PS