Formalności związanych z zakładaniem spółek handlowych będzie znacznie mniej, natomiast do założenia spółki kapitałowej wystarczy mniejsza kwota niż do tej pory. Wczoraj tak postanowił Sejm, uchwalając ustawę o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych. Komisja nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacji stworzyła projekt z dwóch projektów ustaw: rządowego oraz poselskiego.

Niższy kapitał

Aby założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, wystarczy zgromadzić 5 tys. zł na kapitał zakładowy w gotówce lub w aportach.

- Teraz kapitał musi wynosić co najmniej 50 tys. zł. Natomiast nie ulegnie zmianie wartość nominalna udziałów - wyjaśnia radca prawny Piotr Olczyk z Kancelarii Olczyk & Kubicki. Jego zdaniem takie obniżenie kapitału zakładowego zmniejszy zaufanie kontrahentów do tych spółek.

Natomiast kapitał zakładowy spółki akcyjnej będzie mógł wynosić co najmniej 100 tys. zł, teraz musi to być co najmniej 500 tys. zł. Natomiast nie ulegnie obniżeniu wartość akcji.

Szybciej mają być zwracane dopłaty wspólnikom. Teraz może to nastąpić dopiero po upływie trzech miesięcy od ogłoszenia o zamierzonym zwrocie w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń spółki. Natomiast przepisy znowelizowanego kodeksu spółek handlowych skróciły ten termin do miesiąca.

Szybsza wypłata dywidendy

Zmiany dotyczą też sposobu wypłacania dywidendy. W spółce akcyjnej będzie wypłacana w terminie przewidzianym w uchwale wspólników lub w dniu określonym przez zarząd, a nie jak do tej pory w ciągu dwóch miesięcy od podjęcia uchwały zgromadzenia wspólników w tej sprawie.

Natomiast w spółce akcyjnej będzie wypłacana w dniu określonym w uchwale walnego zgromadzenia bądź określonym przez radę nadzorczą. Natomiast teraz dzień dywidendy i termin wypłaty ustalało zwyczajne walne zgromadzenie spółki publicznej. Mógł być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w ciągu trzech kolejnych miesięcy licząc od tego dnia.

Wystarczy umowa na piśmie

Aby zawiązać spółkę partnerską, nie będzie już potrzeby zawierania umowy spółki w formie aktu notarialnego. Wystarczy sporządzić ją na piśmie pod rygorem nieważności.

Mniej formalności wymagać też będzie przekształcenie spółki cywilnej w jawną. Takie przekształcenie do sądu rejestrowego będą musieli zgłosić - tak jak do tej pory - wszyscy wspólnicy. Natomiast zostanie uchylony wymóg dokonania tych formalności w ciągu trzech miesięcy od zakończenia roku obrachunkowego, wówczas gdy spółka cywilna osiągnęła w ciągu ostatnich dwóch lat obrotowych określone przychody, które nakładały na nią obowiązek prowadzenia ksiag rachunkowych

Ustawa wejdzie w życie w ciągu 30 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Ustaw.

100 tys. zł wyniesie minimalny kapitał spółki akcyjnej