Wśród poprawek komisja przyjęła m.in. zapisy, w myśl których Zgromadzenie Ogólne TK nie będzie stwierdzało wygaśnięcia mandatu sędziego trybunału, tylko przygotowywało do Sejmu wniosek w tej sprawie.

Zmieniony został również katalog kar dyscyplinarnych jakie mogą zostać wymierzone sędziemu TK przez trybunał. Do tej pory były nimi: upomnienie, nagana i złożenie sędziego z urzędu. Ta ostatnia kara zgodnie z poprawką zostałaby wykreślona, zaś dopisany zostałby przepis, że "w szczególnie rażących przypadkach" Zgromadzenie Ogólne TK ma występować do Sejmu z wnioskiem o złożenie z urzędu sędziego TK.

Ponadto w poprawkach zapisano także, że postępowanie dyscyplinarne przed trybunałem wobec sędziego TK "można wszcząć także na wniosek prezydenta lub ministra sprawiedliwości".

Zgodnie z kolejną propozycją rozprawa przed TK co do zasady nie mogłaby się odbyć wcześniej niż po upływie trzech miesięcy od dnia doręczenia uczestnikom postępowania zawiadomienia o jej terminie, zaś dla spraw rozpoznawanych w pełnym składzie - po upływie sześciu miesięcy. Trybunał miałby także rozpoznawać sprawy zgodnie z kolejnością wpływu wniosków.

Komisja poparła też poprawkę, w myśl której "jeżeli orzeczenie zostało wydane z rażącym naruszeniem przepisów postępowania, uczestnik postępowania może złożyć wniosek o wznowienie postępowania do chwili ogłoszenia orzeczenia".

Według innej przyjętej poprawki uchylony miałby być też rozdział 10 ustawy o TK zatytułowany: "Postępowanie w sprawie stwierdzenia przeszkody w sprawowaniu urzędu przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej".

Z nowelizacji wykreślono również przepis, że sędziowie mieliby składać ślubowanie przed marszałkiem Sejmu i zdecydowano się pozostawić zapis, iż ślubowanie - tak jak obecnie - ma być składane przed prezydentem.

Inna autopoprawka dotyczy z kolei tego, że skargi konstytucyjne złożone przez obywateli jak i pytania prawne będą mogły być rozpatrywane przez TK w 7-osobowym składzie. Co do zasady projekt zakłada bowiem, że większość spraw trybunał będzie musiał rozstrzygać w pełnym składzie, którego liczebność ma zostać podniesiona z 9 do 13 sędziów.

PS/źródło: TVN24