Wczoraj rząd przyjął projekt ustawy - Prawo prywatne międzynarodowe, który zastąpi ustawę obowiązującą już od ponad 40 lat. Reguluje on reguły dokonywania wyboru prawa właściwego dla osób posiadających kilka obywatelstw albo tzw. bezpaństwowców, którzy nie mają obywatelstwa żadnego kraju. W projekcie wprowadzono zasadę, że prawem ojczystym osoby fizycznej jest prawo tego kraju, którego ma się obywatelstwo.

Właściwość prawa

Projekt reguluje też właściwość prawa wówczas, gdy ta sama osoba ma obywatelstwo kilku państw. Zgodnie z przyjętą regułą, Polak podlega prawu polskiemu nawet wówczas, gdy ma jeszcze dodatkowo obywatelstwo innego państwa. Natomiast do bezpaństwowców stosować się będzie prawo państwa, w którym mają oni miejsce zamieszkania albo miejsce zwykłego pobytu. Zasada ta będzie stosowana również do osób, które uzyskały ochronę w innym kraju, bo ich więzy z państwem ojczystym uległy trwałemu zerwaniu, ponieważ narusza się tam podstawowe prawa człowieka. Osoba prawna będzie podlegała prawu państwa, na którego terytorium ma siedzibę. Natomiast pełnomocnictwo podlega prawu wybranemu przez mocodawcę.

Prawo ojczyste

Projekt przewiduje, że w stosunku do osób fizycznych stosować się będzie prawo ojczyste: na przykład przy ustalaniu ich zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych, przy orzekaniu o ubezwłasnowolnieniu i stwierdzaniu zgonu lub uznaniu osoby za nieobecną, zmarłą lub zaginioną, imię i nazwisko oraz dobra osobiste osoby fizycznej będą też podlegały prawu ojczystemu.

Ustawa wejdzie w życie dwoma etapami: od 11 stycznia oraz 17 grudnia 2009 r.