Za gwałt na nieletnim oraz gwałt kazirodczy sąd będzie musiał orzec obligatoryjne leczenie - przewiduje projekt przepisów dotyczących przymusowego leczenia przestępców seksualnych, którym we wtorek zajmie się rząd.

Projekt zakłada zmiany w Kodeksie karnym, Kodeksie postępowania karnego, Kodeksie karnym wykonawczym oraz w ustawie o policji.

Według projektu o potrzebie leczenia sąd będzie decydował w okresie do 6 miesięcy przed przewidywanym warunkowym zwolnieniem lub przed wykonaniem kary.

Leczenie przymusowe będzie dotyczyło tylko dwóch typów przestępstw - gwałtu na nieletnim oraz gwałtu kazirodczego. Projekt zaostrza także kary za te przestępstwa - kara pozbawienia wolności nie będzie mogła być krótsza niż 3 lata.

Projekt przewiduje też, że sąd będzie mógł zdecydować o umieszczeniu sprawcy w zakładzie zamkniętym lub skierowaniu go na leczenie ambulatoryjne, gdy "jest to niezbędne, aby zapobiec ponownemu popełnieniu przez sprawcę czynu zabronionego związanego z jego chorobą psychiczną, zaburzeniami preferencji seksualnych, upośledzeniem umysłowym lub uzależnieniem od alkoholu lub innego środka odurzającego".

Sąd będzie musiał wysłuchać przy tym opinii psychiatry, seksuologa oraz psychologa.

Zgodnie z projektem w przypadku sprawców przestępstw przeciwko wolności seksualnej sąd będzie mógł orzec o konieczności leczenia (w zakładzie zamkniętym lub ambulatoryjnie) po odbyciu wyroku "w celu przeprowadzenia terapii farmakologicznej i psychoterapii, zmierzających do obniżenia popędu seksualnego" sprawcy. Tego rodzaju terapia nie będzie stosowana, jeżeli - jak napisano w projekcie - "jej przeprowadzenie spowodowałoby poważne niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia skazanego".

Celem terapii obniżającej popęd seksualny jest zmniejszenie prawdopodobieństwa popełniania przestępstw

Celem terapii obniżającej popęd seksualny - przekonuje resort sprawiedliwości w uzasadnieniu - jest zmniejszenie prawdopodobieństwa popełniania przestępstw. "Należy przy tym zaznaczyć, że sprawcy przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności stwarzają wysokie ryzyko powrotu do przestępstwa" - napisano w uzasadnieniu.

"Skala zjawiska przestępczości przeciwko wolności seksualnej w okresie ostatnich kilku lat jest na tyle duża, że wymaga podjęcia zdecydowanych działań" - czytamy w uzasadnieniu.

Ponadto ministrowie rozpatrzą projekty zmian w: ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; w Kodeksie postępowania karnego; w Prawie telekomunikacyjnym.

Rząd ma także przyjąć założenia do projektu ustawy regulującej zasady wykonywania nadzoru właścicielskiego Skarbu Państwa.

Rada Ministrów zajmie się również projektami rozporządzeń w sprawie trybu sprzedaży wierzytelności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Ministrowie będą także rozmawiać o programach dotyczących "zrównoważonych metod produkcji ogrodniczej" oraz "bezpieczeństwa i higieny pracy w latach 2009 - 2012".

Rząd zajmie się też wnioskiem resortu skarbu o wyrażenie zgody "na prywatyzację jednoosobowej Spółki Skarbu Państwa działającej pod firmą PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Lublinie". Wysłucha także informacji o stanie lasów w zeszłym roku.