Sejm zdecydował m.in o dopłacaniu do budżetu odpadowego, o specjalnym przeznaczeniu gruntów leśnych i o 7 proc. PKB na ochronę zdrowia. Poniżej szczegóły.

• Fundusz wyśle wezwania w sprawie PPK
Sejm przyjął nowelę ustawy antycovidowej. Dzięki niej w trakcie epidemii i w okresie roku po jej ustaniu Polski Fundusz Rozwoju będzie mógł wysyłać wezwania do zawarcia umowy o zarządzanie PPK do podmiotów – które mimo takiego obowiązku tego nie zrobiły – za pośrednictwem profilu w systemie teleinformatycznym ZUS. Ustawa wejdzie w życie 1 września 2021 r.
DB
• Sejm za dopłacaniem do budżetu odpadowego
Gminy będą mogły finansować system gospodarki odpadami spoza środków pochodzących z opłat mieszkańców. Sejm nie zgodził się bowiem na poprawkę Senatu, który chciał wykreślenia takiej możliwości ze znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Utrzymano także górny limit wysokości opłaty ponoszonej przez gospodarstwo domowe w metodzie „od zużycia wody”, choć Senat chciał wykreślenia tego przepisu. \
KN
• Wybrane grunty leśne pod inwestycje
Sejm sprzeciwił się wnioskowi Senatu o odrzuceniu ustawy o specjalnym przeznaczeniu gruntów leśnych. Regulacja, zgodnie z którą określone w załączniku do ustawy grunty będące pod zarządem Lasów Państwowych położone na terenie Stalowej Woli i Jaworzna będą mogły być przeznaczane na cele inwestycyjne w zamian za inne nieruchomości, czeka już tylko na podpis prezydenta i publikację w Dzienniku Ustaw.
DB
• Będą akademie nauk stosowanych
Sejm sprzeciwił się wnioskowi Senatu o odrzucenie nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Umożliwia ona uczelni zawodowej po spełnieniu dodatkowych kryteriów używania w nazwie określenia „akademia nauk stosowanych”. Uczelnie kształcące nauczycieli nie będą miały obowiązku posiadać porozumienia o współpracy z uczelnią mającą osiągnięcia w działalności naukowej w dyscyplinie, do której jest przyporządkowany kierunek tych studiów. Ustawa czeka na podpis prezydenta.
DB
• Więcej i szybciej na lecznictwo
Sejm przyjął tzw. ustawę o 7 proc. PKB na ochronę zdrowia. Posłowie poparli wzrost finansowania ochrony zdrowia do takiego poziomu w 2027 r. (6 proc. PKB ma być osiągnięte już w 2023 r.). Regulacja przedłuża funkcjonowanie dotychczasowej sieci szpitali do 30 czerwca 2022 r. i wprowadza możliwość pokrywania ich strat przez samorządy (w miejsce uznanego za niekonstytucyjny obowiązku). Ostała się również dodana podczas prac komisji poprawka rozszerzająca ochronę osób uczestniczących w akcji szczepień. Projekt trafi teraz do Senatu.
DB
• Dotowane eksperymenty
Posłowie nie poparli wniosku Senatu o odrzucenie w całości ustawy o zmianie ustawy o Agencji Badań Medycznych oraz niektórych innych ustaw. Regulacja usprawniająca działanie agencji (m.in. wprowadzająca możliwość dotowania nie tylko badań, lecz także eksperymentów medycznych) i wprowadzająca wiele tzw. wrzutek (m.in. zmian w ustawie refundacyjnej i uprawnieniach samorządów zawodowych) wejdzie w życie w kształcie zaproponowanym przez Sejm. Ustawa czeka na podpis prezydenta.
DB
• Zakładowe kasy na nowych zasadach
Funkcji członka zarządu lub komisji rewizyjnej kasy zapomogowo-pożyczkowej nie będzie mogła pełnić osoba prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Taką poprawkę Senatu do nowelizacji ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych zaakceptował Sejm. Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta. Wejdzie w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia.
ŁG
• Skuteczniejsza ochrona na morzu
Jeśli marynarz jest przetrzymywany na skutek piractwa lub zbrojnej napaści, marynarska umowa o pracę ulega przedłużeniu do dnia przybycia statku do najbliższego portu umożliwiającego repatriację. Tak wynika z nowelizacji ustawy o pracy na morzu, którą zajął się Sejm. Posłowie odrzucili jedyną poprawkę Senatu (zakładała nieznaczne rozszerzenie zakresu armatorów, którzy muszą zapewniać marynarzom odpowiednie wyżywienie i wodę pitną z uwzględnieniem różnic kulturowych i religijnych). Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta.
ŁG
• Wydłużone kadencje działaczy
Dotychczasowe zarządy związków zawodowych i zrzeszeń pracodawców oraz społeczni inspektorzy pracy będą mogli nadal pełnić swoje funkcje, nawet jeśli w okresie stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego (albo w ciągu 30 dni od ich odwołania) upłynie ich formalna kadencja. Tak wynika z nowelizacji tzw. specustawy covidowej, którą na ostatnim posiedzeniu zajął się Sejm. Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta.
ŁG
• Pieniądze na emerytowane policyjne psy
Sejm przyjął wszystkie zaproponowane przez Senat poprawki do noweli ustawy o Policji. Tym samym uregulowany zostanie status prawny zwierząt (głównie psów i koni) odbywających służbę w formacjach nadzorowanych przez MSWiA, w wojsku i Służbie Więziennej, a zajmujący się nimi opiekunowie po przejściu zwierzęcia na emeryturę dostaną pieniądze na jego utrzymanie. Ustawa czeka na podpis prezydenta.
DB