Dotychczas sądy rejonowe mógł znosić i tworzyć minister sprawiedliwości na podstawie wydanego przez siebie rozporządzenia. Teraz będzie to robił na mocy ustawy.

Zgodnie z nowelizacją ustawy uchwaloną 14 marca 2014 r. sądy rejonowe będą ustanawiane dla obszaru jednej lub kilku gmin, w których mieszka co najmniej 50 tys. mieszkańców i jeśli co najmniej 5 tys. spraw rocznie wpływa z tego obszaru . Ponadto będzie można też utworzyć sąd na obszarach zamieszkanych przez mniej niż 50 tys. mieszkańców, pod warunkiem spełnienia kryterium liczby spraw. Przy określaniu liczby spraw sądowych będą brane pod uwagę sprawy cywilne, karne oraz rodzinne i nieletnich. Sąd rejonowy będzie mógł być zniesiony, jeżeli ogólna liczba spraw w ciągu kolejnych 3 lat nie przekroczy 5 tys. w każdym roku kalendarzowym.

Nowelizacja upoważnia także ministra sprawiedliwości do jednorazowego wydania decyzji o przeniesieniu sędziów wydziałów zamiejscowych sądów rejonowych do utworzonych w ich miejsce sądów rejonowych bez zgody tych sędziów. Od decyzji ministra sędziom będzie przysługiwało odwołanie do Sądu Najwyższego.

W ciągu sześciu miesięcy od wejścia w życie ustawy minister sprawiedliwości będzie upoważniony do dokonania zmian w organizacji sądownictwa.