Komisja ONZ do spraw międzynarodowego prawa handlowego (UNCITRAL) przyjęła właśnie projekt konwencji dotyczącej przejrzystości w rozwiązywaniu sporów między państwem a inwestorem.

Umowa zawiera szereg nowych zasad, które uporządkują kwestie związane z jawnością postępowań arbitrażowych. Gwarantują one publiczny dostęp do informacji o samym fakcie wszczęcia sporu inwestycyjnego (art. 2 projektu konwencji) oraz dokumentów i orzeczeń trybunału arbitrażowego (art. 3), przewidują możliwość przedstawienia opinii przez osoby trzecie, które nie są stronami sporu inwestycyjnego (art. 4), a także jawność rozpraw (art. 6).

Nowe reguły będą miały zastosowanie do traktatów dwustronnych zawartych po 1 kwietnia 2014 r. pod warunkiem, że zawierają one odniesienie do regulaminu UNCITRAL. Nie będą jednak stosowane automatycznie, a jedynie wtedy, gdy strony sporu inwestycyjnego wyrażą zgodę na ich przestrzeganie.

Konwencja musi teraz zostać przyjęta przez Zgromadzenie ONZ na najbliższej sesji, która odbędzie się jesienią, a w marcu 2015 r. zostanie przedłożona państwom do podpisu.