Przygotowana przez senat nowela ustawy o adwokaturze oraz o radcach prawnych ma przyczynić się do przyspieszenia i usprawnienia postępowań dyscyplinarnych adwokatów i radców prawnych. Służy temu m.in. wprowadzenie tzw. doręczeń zastępczych, które mają ukrócić praktykę uchylania się od odbioru korespondencji. Projekt zakłada, że w niektórych sytuacjach pisma w sprawie toczącej się dyscyplinarki  będą mogły zostać uznane za doręczone mimo ich nieodebrania. Można je będzie też przesyłać za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej.

Ponadto prawnicy z zarzutami przestaną w nieskończoność przeciągać postępowania poprzez niestawianie się na rozprawach. Senat chce, aby nieobecność obwinionego lub jego obrońcy na posiedzeniu, rozprawie bądź na wezwanie rzecznika dyscyplinarnego nie wstrzymywało rozpoznania sprawy. Postępowanie będzie toczyć się dalej, chyba że prawnik w sposób przekonujący usprawiedliwi swoje niestawiennictwo lub rzecznik dyscyplinarny uzna, że jego obecność nie jest konieczna. 

Senacki projekt idzie także w kierunku wzmocnienia organów dyscyplinarnych. Rzecznicy dyscyplinarni uzyskają status organów, a ich zadania mają zostać określone w ustawie. Kadencja organów adwokatury, organów izb adwokackich i zespołów adwokackich, a także organów samorządu radcowskiego wydłuży się z 3 do 4 lat. Sądom dyscyplinarnym zostanie natomiast przyznana możliwość stosowania rozdziałów I–III kodeksu karnego.

Wśród propozycji zmian znalazł się pomysł wydłużenia do jednego roku terminów przedawnienia dla wszczęcia postępowania dyscyplinarnego w przypadkach nadużycia wolności słowa i pisma, które jest równoznaczne ze zniewagą lub zniesławieniem strony, jej pełnomocnika, kuratora, świadka, biegłego lub tłumacza. 

Posłowie skierowali projekt nowelizacji do dalszych prac w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Jego uzasadnienie przedstawił w sejmie senator Piotr Zientarski.