Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza II edycję Ogólnopolskiego Konkursu na najlepsza pracę magisterską z obszaru zarządzania kryzysowego i ochrony ludności.

Celem Konkursu jest upowszechnianie tematyki zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, zainteresowania młodych ludzi, a także forum akademickiego zagadnieniami z tej dziedziny, a w dalszej konsekwencji większego zainteresowania społeczeństwa szeroko rozumianą tematykę bezpieczeństwa.

Konkurs obejmuje prace magisterskie napisane w języku polskim i obronione w roku akademickim 2007/2008. Do zgłoszonej pracy należy dołączyć streszczenie pracy do 1000 słów, wersję elektroniczną pracy, pozytywne opinie pracy magisterskiej wystawione przez dziekana lub recenzenta pracy, lub promotora pracy.
Temat pracy musi mieścić się w obszarze wskazanym przez organizatora.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy, pracę magisterską wraz ze streszczeniem, pozytywną opinią promotora lub recenzenta, lub dziekana należy przesyłać w formie papierowej na adres: MSWiA, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, z dopiskiem: „konkurs na najlepszą pracę magisterską” oraz samą pracę magisterską w wersji elektronicznej na adres
e-mail: olir@mswia.gov.pl

Nagrody:

I miejsce – 5000 zł oraz dyplom za zajęcie I miejsca

II miejsce – 3000 zł oraz dyplom za zajęcie II miejsca

III miejsce - 1950 zł oraz dyplom za zajęcie III miejsca.

Termin składania prac wraz z niezbędną dokumentacją mija 31 października 2008 roku (decyduje data wpływu do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji), a konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do 31 grudnia 2008 r.

Szczegółowe zasady przystąpienia do konkursu określa regulamin konkursu.

OBSZARY TEMATYCZNE KONKURSU NA NAJLEPSZA PRACĘ MAGISTERSKĄ W OBSZARZE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI:

Rola społecznych organizacji ratowniczych w systemie zarządzania kryzysowego i ratownictwa.Współdziałanie służb ratowniczych w systemie zagrożeń z wykorzystaniem numerów alarmowych w wybranych krajach europejskich.Udzielanie wsparcia psychologicznego osobom biorącym udział w akcjach ratowniczych.Organizacje międzynarodowe w planowaniu działań ochrony ludności i w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych.Skuteczna komunikacja w zarządzaniu kryzysowym.Rola samorządu terytorialnego w działalności na rzecz bezpieczeństwa powszechnego na przykładzie działań samorządów podczas likwidacji ognisk ptasiej grypy w Polsce.Koncepcja funkcjonowania górskich służb ratowniczych w Polsce – od formacji ochotniczych do zawodowych.Koncepcja sprawowania nadzoru nad ratownictwem górskim i wodnym przez ministra spraw wewnętrznych i administracji w Polsce i wybranych krajach.Obrona Cywilna jako element systemu bezpieczeństwa powszechnego Państwa. Rola, zadania, podmioty OC.Zwalczanie terroryzmu w Unii Europejskiej.Prawo międzynarodowe i polskie wobec proliferacji BMR.Problematyka ochrony ludności cywilnej w organizacjach międzynarodowej na przykładzie UE, ONZ i NATO.Zadania ochrony ludności w sytuacji zagrożenia terrorystycznego w świetle prawa krajowego i międzynarodowego.Ochrona infrastruktury krytycznej w Polsce i w Unii Europejskiej w kontekście zagrożenia terrorystycznego.Pomoc humanitarna – jej charakter i rodzaj, darczyńcy i odbiorcy pomocy, kwestie problematyczne przy przekazywaniu pomocy – na wybranych przykładach.Obrona cywilna jako element systemu bezpieczeństwa powszechnego Państwa. Rola, zadania, podmioty OC.

MSWiA