Po zmianie treści art. 105 § 1 prawa o ustroju sądów powszechnych minister sprawiedliwości musiał wydać nowe rozporządzenie w sprawie sposobu planowania i wykorzystywania środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów oraz warunków przyznawania pomocy finansowej z tych środków.

Podstawowa różnica w treści nowego aktu wykonawczego w porównaniu z poprzednio obowiązującym polega na wyeliminowaniu regulacji ustalającej, że przepisy rozporządzenia stosuje się odpowiednio do sędziów w stanie spoczynku.

Zobacz: Prokuratorzy negatywnie o zmianach w procedurze karnej

Rozporządzenie stanowi, iż pomoc finansowa jest przyznawana na podstawie umowy pożyczki, która jest udzielana na okres nie dłuższy niż 25 lat.

Rozporządzenie wskazuje, iż sędziowie mogą się ubiegać o pomoc finansową z przeznaczeniem na budowę lub rozbudowę mieszkania lub domu, uzupełnienie wkładu budowlanego do spółdzielni mieszkaniowej, na zapłacenie kaucji lub opłaty, wymaganych przy uzyskaniu lub zamianie lokalu mieszkalnego oraz na zakup lokalu lub budynku, a także spłatę kredytu zaciągniętego w tym celu.

Warunkiem otrzymania pożyczki jest wkład własny w wysokości co najmniej 10 % inwestycji mieszkaniowej oraz niekorzystanie z pomocy finansowej na cele mieszkaniowe przez 5 lat poprzedzających złożenie wniosku.

Pomoc finansowa jest przyznawana na wniosek sędziego.

PS

Zobacz także:

Prokuratorzy deklarują chęć współpracy z ministrem Gowinem

Prokurator w stanie spoczynku nie otrzyma pożyczki na mieszkanie