„Przedsiębiorcy już od dłuższego czasu informowali nas o potrzebie zmian w zakresie procedur i praktyki arbitrażowej, zwłaszcza jeśli chodzi o tempo postępowań. Nowy regulamin Sądu Arbitrażowego Lewiatan to zatem odpowiedź na konkretne potrzeby środowiska biznesu, ale i prawników, względem postępowań rozstrzygających spory” – mówi dr Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz, Prezes SA Lewiatan.

Zobacz: Lewiatan w sprawie elastycznego czasu pracy pracowników

W odpowiedzi na potrzebę większej przewidywalności postępowania, nowy regulamin SA Lewiatan wprowadza obowiązek uzgodnienia pomiędzy stronami sporu, szczegółowego harmonogramu postępowania już podczas tzw. posiedzenia wstępnego. Zawarty w nim kompleksowy kalendarz postępowania umożliwi stronom sporu zaplanowanie, jak długo spór będzie prowadzony, kiedy odbędą się rozprawy, do kiedy należy składać dowody, a także, kiedy nastąpi przewidywane rozstrzygnięcie.

Zobacz: Lewiatan postuluje kompleksową reformę sytemu stanowienia prawa

Dużą wadą w dotychczasowych postępowaniach sądowych, wskazywaną przez przedsiębiorców i prawników, były przedłużające się procesy. W odpowiedzi na przewlekłość takich postępowań w Sądach Powszechnych, nowy regulamin wprowadza zasadę wydawania wyroków w ciągu sześciu miesięcy (średni czas postępowań w SA Lewiatan) od daty utworzenia zespołu orzekającego.

W przypadku spraw drobnych SA Lewiatan dodatkowo unowocześnił obowiązującą już od zeszłego roku procedurę przyspieszoną (tzw. Fast-track). W sprawach drobnych o wartości do 50 tys. zł spory mają być rozstrzygane po niższych kosztach, przez jednego arbitra, w terminie do trzech miesięcy.

Zobacz: Lewiatan o konkurencyjności szkolnictwa wyższego

Jedną z największych bolączek w prowadzonych sporach, było dotychczas zjawisko słabego egzekwowania wielu wyroków (druga strona w trakcie trwania sporu upłynniała znaczną część majątku). Postępowanie zabezpieczające często nie zdawało w takich przypadkach egzaminu. Żeby skuteczniej egzekwować wyrok, SA Lewiatan wprowadza instytucję Arbitra Doraźnego. Będzie on miał możliwość - na uzasadniony wniosek strony - wydać w ciągu 7 dni postanowienie o zabezpieczeniu wykonywanym w drodze egzekucji sądowej. Dzięki temu strona sporu nie będzie musiała obawiać się o skuteczność przyszłego wyroku.

Zobacz: Lewiatan popiera zmiany w emeryturach służb mundurowych

Postępowania sądowe charakteryzowały się dotychczas stosunkowo niską autonomią stron. Aby to zmienić SA Lewiatan wprowadza dwie nowe regulacje. Pierwsza z nich to nominacja zastępcza. Każda ze stron ma prawo powołania arbitra do składu Zespołu Orzekającego, a tak wybrani arbitrzy wybierają arbitra przewodniczącego. Gdy strony lub arbitrzy tego nie zrobią, powołania zastępczego dokonuje Komitet Nominacyjny, który przedstawia stronom listy pięciu nazwisk, spośród których każda z nich może skreślić dwie osoby. Nowy regulamin zwiększa więc szansę decydowania w sprawie przez strony sporu. Druga regulacja to zniesienie ograniczeń i wprowadzenie pełnej dowolności dla stron, co do wyboru arbitrów, w tym arbitra jedynego albo przewodniczącego. Wciąż jednak arbiter musi pozostać niezależny względem stron oraz wykazywać się odpowiednią wiedzą. Nad tym czuwać będzie organ Sądu Arbitrażowego – Komitet Nominacyjny.

Zobacz: Lewiatan: Whistleblower musi pozostać anonimowy

Sąd Arbitrażowy przy PKPP Lewiatan to pierwsza i jedyna w Polsce instytucja z tak innowacyjnym i liberalnym regulaminem arbitrażowym. Przedsiębiorcy, którzy w zawieranych przez siebie umowach postanowią umieścić klauzulę arbitrażową z zapisem na Sąd Arbitrażowy Lewiatan, skorzystają z nowych zasad postępowania w sporach, które pojawią się po 1 marca 2012 roku.

Źródło:SA przy PKPP Lewiatan

Zobacz także:

Lewiatan postuluje podniesienie minimalnego wieku uprawniającego do renty rodzinnej

Lewiatan: Podniesienie płacy minimalnej zaszkodzi małym przedsiębiorcom