Zważywszy na duże zaangażowanie członków samorządu radcowskiego w działalność pro publico bono i jej wysoką ocenę przez opinię publiczną, po raz czwarty Krajowa Rada Radców Prawnych ogłasza konkurs „Kryształowe Serce Radcy Prawnego”.

Zobacz: Mec. Joanna Surmiak - laureatka Kryształowego Serca Radcy Prawnego

Tytuł honorowy „Kryształowe Serce Radcy Prawnego ” może otrzymać radca prawny (aplikant radcowski), który wyróżnia się bezinteresowną pomocą prawną na rzecz osób fizycznych, organizacji społecznych, instytucji realizujących cele publiczne, kościołów i związków wyznaniowych, uchodźców, repatriantów, osób i rodzin dotkniętych klęskami.

Prawo zgłoszenia kandydatów do Konkursu przysługuje radcom prawnym, społecznościom lokalnym, organizacjom społecznym, stowarzyszeniom, kościołom i związkom wyznaniowym, organom administracji publicznej, organom wymiaru sprawiedliwości, środowiskom prawniczym oraz samym beneficjentom nieodpłatnej pomocy prawnej.

Zobacz: Prawnikiem Pro Bono po raz kolejny radca prawny z Olsztyna

Zgłoszenia do Konkursu, wraz z uzasadnieniem oraz pisemnymi oświadczeniami kandydata, iż posiada pełnię praw publicznych, nie został ukarany orzeczeniem sądu dyscyplinarnego, nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne oraz, iż nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne, karne i karnoskarbowe, dokonuje się do Dziekana właściwej Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych, na piśmie w terminie do 10 grudnia 2011 roku .

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych pod przewodnictwem Dziekana dokonuje oceny zgłoszonych kandydatów oraz wybiera jednego laureata Konkursu i przesyła informację o wyborze wraz z charakterystyką laureata do Prezesa Krajowej Radcy Radców Prawnych w terminie do 20 stycznia 2012 roku.

Zobacz: Joanna Agacka - Indecka wyróżniona pośmiertnie nagrodą ''Prawnik Pro Bono''

Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych przyznaje także nagrodę specjalną dla Okręgowej Izby Radców Prawnych wyróżniającej się w działalności „Pro publico bono ”.

Termin wręczenie nagród to 10 lutego 2012 r.

PS/źródło:e-kirp.pl

Zobacz także:

Mec. Sylwia Zarzycka fundatorem fundacji ''Między Niebem a Ziemią''

Wystawy i aukcje w ramach akcji ''KOBIETY PRAWA 2012''