Podczas seminarium zostały zaprezentowane najważniejsze zmiany w kodeksie spółek handlowych w roku 2008 i 2009.

Z dniem 5 października 2008 r. weszły w życie przepisy dotyczące transgranicznego łączenia spółek kapitałowych. Specyfika wprowadzenia tej procedury pozwala na połączenie podmiotów podlegających różnym reżimom prawnym, przy czym każda ze spółek musi spełnić wymogi konieczne dla połączenia wynikające z przepisów jej rodzimego prawa.

Z założenia przepisy te mają pobudzić do działania spółki w Unii Europejskiej. Do tej pory w Polsce nie mieliśmy jeszcze do czynienia z transgranicznym połączeniem spółek.

Wadami takiego zabiegu połączenia jest z pewności kosztowność procesu (koszt powołanie biegłego rewidenta do badania planu połączenie), oraz jego czasochłonność.

Kolejnymi zmianami w 2008 roku są:

-liberalizacja przepisów dotyczących zasad badania aportów przez biegłych rewidentów,

-zmiany procedur obniżenia kapitału zakładowego spółki akcyjnej poprzez wprowadzenie zabezpieczenia roszczeń wymagalnych,

-złagodzonie zakazu nabywania akcji własnych przez spółkę,

-zniesienie zakazu finansowania nabycia akcji.

Ostatnimi zmianami, które weszły w życie 8 stycznia 2009 roku są m.in.:

-obniżenie wysokości minimalnego kapitału zakładowego w spółce z.o.o. i sp. akcyjnej,

-zniesienie obligatoryjnej formy aktu notarialnego dla umowy spółki partnerskiej i zastąpienie ją formą pisemną,

-zniesienie obowiązek notarialnego poświadczenia podpisów jedynych wspólników i akcjonariuszy,

-zmiana terminu zwrotu dopłat.

Nowelizacja K.s.h. z 6 stycznia 2009 r. która ma wejść w życie 3 sierpnia 2009 r. dotyczy m.in.:

-obowiązku zamieszczenia na stronie internetowej spółki informacji o zwołaniu walnego zgromadzenia,

-możliwości głosowania drogą korespondencyjną,

-możliwości uczestniczenia w walnym zgromadzeniu za pomocą elektronicznych środków przekazu.

Przesłanką dla nowelizacji K.s.h. była konieczność implementacji prawa unijnego do polskiego systemu prawnego, usunięcie kolizji przepisów Kodeksu z innymi ustawami, oraz usuniecie wzajemnych sprzeczności przepisów Kodeksu., a także zachowanie jednolitości systemu prawnego.

Kancelaria Gide Loyrette Nouel jest największą francuską kancelaria prawną. W chwili obecnej jest jedna z najbardziej renomowanych kancelarii w Europie. Zatrudnia ponad 700 adwokatów i prawników, w tym 105 wspólników, uznanych specjalistów z zakresu prawa gospodarczego, reprezentujących 30 narodowości, pracujących obecnie w 22 biurach GLN w 19 różnych krajach.

Od ponad 80 lat Kancelaria GLN świadczy kompleksowe usługi prawne na rzecz przedsiębiorstw, instytucji publicznych i prywatnych, oraz agend rządowych.

Warszawskie biuro Gide Loyrette Nouel rozpoczęło swoją działalność w kwietniu 1991 roku. Obecnie biurem kieruje partner zarządzający Dariusz Tokarczuk, oraz partnerzy: Robert Jędrzejczyk, Jean-Christophe Valette, Piotr Sadownik, Paweł Grześkowiak, Rafał Dziedzic i Andrzej Lulka. Wraz z nimi pracuje ponad 55 polskich i francuskich prawników.

AS

Zobacz także:

Ochrona danych osobowych tematem szkolenia

NRA zajęła stanowisko wobec wniosku RPO