Uzyskanie przez kandydata pozytywnego wyniku z egzaminu wstępnego na aplikację uprawnia go do złożenia wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich w ciągu 2 lat od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu wstępnego.
Kandydaci, którzy chcą rozpocząć aplikację zgodnie z harmonogramem od stycznia 2010 r. proszeni są o złożenie wniosku wraz z kompletem dokumentów najpóźniej do 30 października 2009 r. (liczy się data wpływu do Izby)
Wniosek należy skierować do Rady OIRP w Lublinie.
Do wniosku o wpis na listę aplikantów należy dołączyć:


1. Wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowym (druk do pobrania poniżej);
2. Informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed jej złożeniem;
3. Potwierdzenie dokonania opłaty za wpis na listę aplikantów radcowskich w wysokości 240 zł na konto OIRP w Lublinie:
66 1240 2500 1111 0010 0399 5559 Bank Pekao S.A. IV Oddział w Lublinie,
w tytule podając: „OPŁATA ZA WPIS NA LISTĘ APLIKANTÓW” a także, jeśli wpłaca inna osoba niż kandydat, bezwzględnie za kogo ta opłata jest wnoszona.
4. Jeżeli zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego zawierało zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego należy złożyć oryginał albo urzędowy odpis dyplomu bądź poświadczoną notarialnie kopię oryginału lub urzędowego odpisu dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskania tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej.
Ponadto informujemy, że, zgodnie z REGULAMINEM APLIKACJI RADCOWSKIEJ stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 35/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 września 2008 r., każdy aplikant odbywa aplikację pod kierunkiem patrona. Osoby, które chcą wskazać własnego patrona, proszone są o załączenie do wniosku o wpis na aplikację wniosku o objęcie patronatem wraz ze zgodą potencjalnego patrona.

OIRP Lublin/AS