Stowarzyszenie ARERT powstało w 2005 r. z inicjatywy notariatów europejskich. Polska ma w nim status członka obserwatora. W 2008 r. Komisja Europejska przyznała Stowarzyszeniu dotację na projekt „Testament Europy”. Jego celem jest wspieranie działań na rzecz wzajemnego uznawania testamentów, a także budowa systemu umożliwiającego ich poszukiwanie w całej Unii Europejskiej. W Polsce nadal nie ma rejestru testamentów, tymczasem takie rejestry działają w 18 państwach Unii Europejskiej, z tego aż w 13 w formie elektronicznej. W warunkach ogromnej mobilności obywateli potrzebne są już nie tylko rejestry krajowe, ale również system, który je zintegruje i umożliwi wymianę danych. Stąd współpraca polskich notariuszy ze Stowarzyszeniem ARERT komentuje not. Jan Gielec, wiceprezes Krajowej Rady Notarialnej.

Warsztaty rozpoczęły się od prezentacji Europejskiego Stowarzyszenia Rejestrów Testamentów i Rady Notariatów Unii Europejskiej (CNUE). Kolejne wystąpienia dotyczyły Programu „Testamenty Europy”. Rozmawiano również o międzynarodowych przepisach stanowiących o testamentach (Konwencja Haska, Konwencja z Bazylei). Uczestnicy zapoznali się także z elektronicznym systemem RERT Light, który umożliwia wymianę informacji na temat aktów ostatniej woli sporządzanych w Europie. Po przerwie omówiono krótko systemy prawne Francji, Belgii, Słowacji oraz Polski pod kątem testamentów. Zastanawiano się również nad zaleceniami, które ułatwiłyby rozwój skutecznego systemu poszukiwań testamentów na poziomie europejskim.

Podczas pierwszej przerwy odbyło się półgodzinne spotkanie prasowe, w którym udział wzięli: Karela Tobbacka, prezes ARERT-u, oraz Philippe Girard, wiceprezes Stowarzyszenia. Polski notariat reprezentowali not. Lech Borzemski, prezes KRN, oraz not. Jan Gielec, wiceprezes KRN. Rozmawiano przede wszystkim o przyszłości rejestrów w Polsce oraz doświadczeniach zagranicznych w tym zakresie.

Not. Lech Borzemski podkreślał, że polski notariat od dawna dostrzega potrzebę stworzenia w Polsce rejestru testamentów, a także chociażby małżeńskich umów majątkowych. Zadeklarował gotowość polskich notariuszy do poprowadzenia takiego rejestru. Istnieje bowiem możliwość szybkiego rozbudowania doskonale działającego rejestru aktów poświadczenia dziedziczenia. Merytorycznie i technologicznie jesteśmy do tego już dawno gotowi. Konieczne, niewielkie zmiany przepisów są proste do przeprowadzenia – projekty w tym zakresie już powstały. W tej sprawie nie może zabraknąć dobrej woli państwa, żeby wprowadzić w życie tak doniosły społecznie projekt – skomentował not. Lech Borzemski, prezes KRN.

KRN/AS

Zobacz także:

WSA: Decyzja w sprawie siedziby kancelarii notarialnej

Międzynarodowy Projekt "Testament Europy"