Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Krajowej Rady Notarialnej dotyczący zasad organizacji aplikacji notarialnej.

W ocenie Trybunału, nie znajduje potwierdzenia zarzut wnioskodawcy, że art. 75 ustawy Prawo o notariacie, stanowiący delegację do wydania rozporządzenia, ma charakter blankietowy. Choć w art. 75 ustawy ustawodawca nie zawarł wytycznych treściowych, wskazujących kierunek merytorycznych rozwiązań, przekazanych do uregulowania Ministrowi Sprawiedliwości, to nie oznacza to, że nie można ich zrekonstruować na podstawie innych przepisów ustawy- podkreślił Trybunał.

TK przypomniał, że z ustawy wynika, iż obowiązki związane z kształceniem aplikantów spoczywają na radach izb notarialnych i na notariuszach, będących członkami samorządu notarialnego. Wskazał jednocześnie, że nałożenie obowiązku wyznaczenia patrona na radę izby notarialnej, która jest jedynie organem izby notarialnej oznacza, że obowiązek ten spoczywa na samorządzie notariuszy zrzeszonych w izbie. Przyjęcie odmiennego stanowiska oznaczałoby, że notariusze swoim zachowaniem mogą uniemożliwiać lub utrudniać rzeczywiste wykonywanie przez rady izb notarialnych ich ustawowych obowiązków publicznoprawnych w zakresie organizowania i prowadzenia aplikacji notarialnej-ocenił Trybunał.

Zobacz: Samorząd notarialny ustala z resortem nowy termin egzaminu

Ponadto TK wskazał, że rozporządzenie nie kreuje w sposób samoistny obowiązku przyjęcia aplikanta na szkolenie, lecz jest ściśle związane z treścią ustawy Prawo o notariacie. Przepisy te powierzają radzie izby notarialnej kompetencje i obowiązki w zakresie organizacji i prowadzenia aplikacji w ramach, określonego przez ustawodawcę, modelu szkolenia aplikantów na zasadzie tzw. patronatu- dodał.

Trybunał stwierdził, że nałożenie tego typu obowiązku na notariuszy mieści się w zakresie konstytucyjnie dopuszczalnych ograniczeń wolności wykonywania zawodu. Dopuszczalność ingerowania w wolność wykonywania zawodu wynika z samej istoty sprawowania tej pieczy i znajduje uzasadnienie w konieczności realizacji przez samorząd notarialny określonego w niej modelu kształcenia aplikantów notarialnych. Realizacja przyjętego modelu szkolenia byłaby znacznie ograniczona lub wręcz niemożliwa, gdyby izby rad notarialnych nie były w stanie zapewnić każdemu aplikantowi odbycia aplikacji u notariusza- zaznaczył TK.

PS/źródło:TK

Zobacz także:

TK: Specustawa drogowa niezgodna z konstytucją