Forum odbędzie się w dniu 20 czerwca 2013 r. w godz. 16.30 - 19.10 w sali konferencyjnej OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15, I piętro.

Forum Prawników Wewnętrznych organizowane jest przez Komisję ds. Doskonalenia Zawodowego OIRP w Warszawie po raz pierwszy. Jest to projekt Izby skierowany przede wszystkim do radców prawnych wykonujących zawód jako prawnicy wewnętrzni. Forum adresowane jest także do radców prawnych, którzy wykonując zawód w kancelarii, zastanawiają się nad zmianą formy wykonywania zawodu, a także do aplikantów radcowskich planujących swoją karierę.

Celem Forum jest umożliwienie radcom prawnym i aplikantom radcowskim wymiany doświadczeń z wykonywania zawodu w organizacjach prywatnych, państwowych i samorządowych.

Forum składa się z trzech paneli dyskusyjnych:

„Wykonywanie zawodu w kancelarii prawnej oraz jako prawnik wewnętrzny”

Podczas tego panelu uczestnicy będą rozmawiali o specyfice pracy prawnika wewnętrznego, różnicach w obu formach działalności zawodowej, a także o oczekiwaniach przedsiębiorców od prawników wewnętrznych. Przedstawiona zostanie również sytuacja na rynku pracy prawników wewnętrznych oraz udzielone zostaną praktyczne wskazówki dotyczące planowania kariery w tym obszarze.

„Organizacja działu prawnego”

Celem tego panelu jest przedstawienie doświadczeń związanych z organizacją i zarządzaniem dziełem prawnym, różnicami pomiędzy działem prawnym funkcjonującym jak „wewnętrzna kancelaria”, a dziełem prawnym administrującym sprawami (przekazującym zlecenia na zewnątrz). Poruszone zostaną również zasady planowania i realizacji budżetu na zewnętrzne usługi prawne, a także relacje prawnik wewnętrzny a obsługa zewnętrzna.

„Departament prawny a służby compliance (compliance officer)”

W trakcie tego panelu wyjaśnione zostanie pojęcie compliance, a następnie omówione zostaną doświadczenia dotyczące zadań i obszaru działalności compliance officer w przedsiębiorstwie, działalności radcy prawnego jako compliance officer (konflikt interesów), współpraca radcy prawnego z compliance officer, a także umiejscowienie compliance officer w strukturze organizacji (w dziale prawnym lub poza nim).

Szkolenie jest nieodpłatne, a za udział w konferencji uczestnik otrzymuje 6 pkt.

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez zapis elektroniczny pod adresem: http://szkolenia.oirp.waw.pl/

Program wydarzenia dostępny na stronie OIRP w Warszawie.

PS/źródło:OIRP w Warszawie

Zobacz także:

''Po co prawnikom mediacja?'' - cykl szkoleń