Podczas posiedzenia w dniu 16 grudnia 2008 roku rząd skierował do prezydenta RP wnioski o:

- przedłużenie okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Misji Szkoleniowej Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Republice Iraku;

- przedłużenie okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Rozdzielająco-Obserwacyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych w Syryjskiej Republice Arabskiej;

- użycie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowo i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie.

Rada Ministrów przyjęła:

- projekt ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym;

- projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw;

- projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim;

- projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw;

- projekt ustawy o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek tkanek i narządów oraz o zmianie ustawy Przepisy wprowadzające Kodeks karny;

- projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt.

Zaakceptowała dokumenty:

- Koncepcja nowej polityki regionalnej. Tezy i założenia do Krajowej strategii rozwoju regionalnego;

- Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016;

- Krajowy Program "Zabezpieczenie Społeczne i Integracja Społeczna na lata 2008-2010".

Zajęła stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (druk nr 1148).

Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta.

Rząd przyjął Plan wydatkowania środków na koniec 2009 r. w programach współfinansowanych z funduszy europejskich w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013.

KPRM

Zobacz także:

Rząd przyjął wstępny projekt budżetu na 2009 rok

Rząd przyjął projekty ustaw