Skarga kasacyjna ministra sprawiedliwości na wyrok Wojewódzkiego sądu Administracyjnego w Warszawie została oddalona przez sąd wyższej instancji.

Skarżący w odwołaniu od uchwały komisji egzaminacyjnej w sprawie odmowy wpisu na listę aplikantów notarialnych kwestionował pytania numer: 14, 90, 148, oraz 160. Te same pytania zostały zakwestionowane przez WSA.

Sąd I instancji uznał za zasadne zarzuty odnośnie pytania nr.14, uznając argumenty dotyczące pozostałych pytań za całkowicie bezzasadne.

Jednakże w przypadku zdającego wystarczył jeden punkt, aby zostać wpisanym na listę aplikantów notarialnych, ponieważ na teście uzyskał 189 punktów na 190 wymaganych.

Pytanie nr. 14 dotyczyło kwestii udziału spadkowego małżonka, który dziedziczy w zbiegu z rodzicami, rodzeństwem i zstępnymi rodzeństwa spadkodawcy, (art. 933 § 1 i 2 k.c.)

Pytanie było jednak postawione w sposób kazusowy w opinii WSA i z tego względu nie powinno znaleźć się na egzaminie konkursowym na aplikację.

Takie sformułowanie pytania nie przystaje do zasady wyrażonej w art. 71 j § 1 ustawy prawo o notariacie, który stanowi, że egzamin konkursowy polega na rozwiązaniu testu składającego się z zestawu 250 pytań zawierających po trzy propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Kandydat może wybrać tylko jedną odpowiedź.

Wnosząc skargę kasacyjna minister sprawiedliwości uzasadnił, iż pytanie celowo zostało sformułowane w taki sposób. Dodatkowo minister podniósł, że sąd I instancji źle ocenił pytanie i wadliwie je zinterpretował.

Jak podkreślił pełnomocnik ministra podczas rozprawy przez NSA pytanie nr. 14 było dokładnym powtórzeniem art. 933 § 1 i 2 k.c. i wymagało jedynie dokonania dwóch prostych obliczeń matematycznych na poziomie podstawowym.

Sąd II instancji oddalił jednak skargę kasacyjną, uznając zarzuty ministra sprawiedliwości za niezasadne.

Jaka wynika z art. art. 71 b § 3 ustawy prawo o notariacie badanie stanu wiedzy kandydata przez Komisję Egzaminacyjna nie może polegać na umiejętności stosowania wiedzy w praktyce- podkreślił sędzia sprawozdawca.

W ocenie NSA pytanie to mogło być postawione w sposób, aby uniknąć formy kazusowej, tak aby odpowiedź wynikała wprost z art. 933 § 1 i 2 k.c.

Sygn. Akt II GSK 762/09

Anna Sergiej

Zobacz także:

Pytania testowe z egzaminu notarialnego

Kandydaci na aplikacje będą się odwoływać