Sąd uwzględniając skargę na bezczynność organów, będzie mógł wymierzyć grzywnę w wysokości do dziesięciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Nowelizacja przewiduje wymierzenie organowi grzywny już w wyroku uwzględniającym skargę na bezczynność organu administracyjnego, a nie dopiero na etapie oddzielnej skargi w razie niewykonania wyroku uwzględniającego skargę na bezczynność. Powyższe będzie jednak uwarunkowane zgłoszeniem przez stronę wnoszącą skargę, żądania wymierzenia organowi administracyjnemu grzywny.

Dotychczas przewidziana w przepisach grzywna jest w istocie rzeczy karą za niewykonanie wyroku sądu, a nie karą za samą tylko bezczynność.

Nowelizacja ma na celu przeciwdziałanie przewlekłości postępowań administracyjnych, a tym samym realizację prawa strony do rozpoznania sprawy bez zbędnej zwłoki.

PS

Zobacz także:

E-sądy po polsku – III ranking stron internetowych sądów rozstrzygnięty

Skarga na przewlekłość postępowania administracyjnego już możliwa