Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że na podstawie art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009 r. Nr 119, poz. 999), na posiedzeniu w dniu 31 marca 2010 r. dokonała wyboru Stefana Jana Jaworskiego, sędziego Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, na stanowisko przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej.
Sędzia Stefan Jan Jaworski jest członkiem Państwowej Komisji Wyborczej od dnia 22 czerwca 1995 roku.

Z dniem 23 marca 2010 r.wygasło, wskutek ukończenia 70 lat, członkostwo w Państwowej Komisji Wyborczej sędziego Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku Ferdynanda Rymarza - przewodniczącego Komisji w latach 1998 - 2010.

Do czasu wyboru, w trybie art. 36 ust. 5 ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu RP i do Senatu RP, nowego przewodniczącego, Państwowa Komisja Wyborcza powierzyła pełnienie obowiązków przewodniczącego sędziemu Stanisławowi Kosmalowi, zastępcy przewodniczącego.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 24 marca 2010 r. powołał z dniem 24 marca 2010 r. w skład Państwowej Komisji Wyborczej Pana Janusza Niemcewicza, sędziego Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku

PKW/AS