Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynęła skarga kandydatki na komornika sądowego na decyzję Ministra Sprawiedliwości.

Źródłem sporu była niejasność w sprawie obsady stanowiska komornika rewiru I przy sądzie rejonowym w Wyszkowie. Do pełnienia powyższej funkcji aspirowało cztery osoby. Decyzją Ministra Sprawiedliwości została powołana jedna z nich, a trzy pozostałe wniosło odwołanie od rozstrzygnięcia organu. W wyniku kolejnego rozpatrzenia sprawy Minister wydał drugą decyzję, w której stwierdził, iż umarza postępowanie w powyższej sprawie bo po zapadnięciu pierwszej z decyzji zmianie uległa ustawa o komornikach. Organ argumentował także, iż w wyniku wejścia w życie ustawy zmieniającej ustawę o komornikach zlikwidowany został rewir I przy sądzie rejonowym w Wyszkowie a nowa regulacja nie zawiera przepisów przejściowych ustosunkowujących się do powyższej kwestii.

W związku z powyższym powołana poprzednio kandydatka wniosła skargę do WSA. Organ odwoławczy podzielił jednakże stanowiska pierwszej instancji, uzasadniając iż decyzja była prawidłowa. W konsekwencji zlikwidowania rewiru przestał istnieć przedmiot sprawy. Sędziowie podkreślili iż Minister słusznie zastosował tu art. 105 kodeksu postępowania administracyjnego, który stanowi, że gdy postępowanie z jakich kol wiek przyczyn stał osie bezprzedmiotowe, organ administracji publicznej wydaje decyzje o umorzeniu postępowania.

Sygn.Akt. VI SA/Wa 696/08

Katarzyna Żółkowska