Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 maja 2011 roku, w sprawie warunków organizacji oraz struktury sądowej służby doręczeniowej (Dz. U. Nr 99 poz. 577), opublikowane w dniu 16 maja 2011 r., pozostawia decyzję o utworzeniu służby doręczeniowej prezesom sądów. Prezes sądu będzie mógł utworzyć taką służbę, jeżeli jej powołanie będzie zasadne, a budżet na to pozwoli. Sądową służbę doręczeniową utworzy lub zniesie Minister Sprawiedliwości na uzasadniony wniosek prezesa sądu.

Struktura organizacyjna

Sądowa służba doręczeniowa zaplanowana jest jako część oddziału administracyjnego sądu. Prezes sądu ustali liczbę doręczycieli, z uwzględnieniem przewidywanej ilości pism sądowych i ustalonego obszaru właściwości. Pisma będzie można dostarczać w systemie dwuzmianowym. Funkcje doręczycieli będą pełnić zatrudnieni w tym celu pracownicy lub inni pracownicy sądu, którzy na podstawie dodatkowej umowy cywilnoprawnej będą dostarczać przesyłki poza godzinami urzędowania sądu. Dla zespołu doręczycieli liczącego ponad 15 osób będzie trzeba powołać koordynatora.

W przypadku gdy w tym samym budynku lub w mieście albo w aglomeracji miejskiej znajduje się kilka sądów, sądowa służba doręczeniowa utworzona w jednym sądzie będzie mogła świadczyć usługi na rzecz innych sądów. W tym celu prezesi zainteresowanych sądów będą musieli zawrzeć porozumienie, w którym określą zasady realizacji doręczeń pism sądowych na danym obszarze.

Transport publiczny i identyfikatory

Doręczyciele mają korzystać z publicznego transportu, a w uzasadnionych przypadkach z pojazdu pozostającego w dyspozycji sądu lub własnego. Doręczyciel, podczas pełnienia czynności, musi posiadać specjalny identyfikator. Dane, które powinny znaleźć się na takim identyfikatorze to nazwa sądu, imię i nazwisko oraz zdjęcie doręczyciela. Rozporządzenie przewiduje odpowiednie szkolenia dla doręczycieli.

RO/ źródło: MS

Zobacz także:

Prezes UKE o usługach pocztowych w zakładach karnych

Terminowość doręczeń paczek pocztowych w opinii UKE