Senat podjął uchwałę, w której zaproponował 12 poprawek, które dotyczyły m.in. zwiększenia środków na Fundusz Kościelny o 94 mln 373 tys. zł i jednoczesnego skreślenia tej pozycji z rezerw celowych oraz zwiększenia do 12 mld zł - limitu pożyczki, która będzie mogła być udzielona Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych na wypłatę świadczeń gwarantowanych przez państwo.

Sejm odrzucił wszystkie projekty ustaw dotyczące związków partnerskich

Budżet oparty został na założeniach makroekonomicznych zakładających w 2013 r. m.in. wzrost produktu krajowego brutto na poziomie 2,2 proc., zwiększenie eksportu o 4 proc., importu o 2,8 proc., wzrost popytu krajowego o 1,7 proc., a nakładów inwestycyjnych o 0,7 proc.

Ponadto rząd prognozuje inflację na poziomie 2,7 proc. Co więcej ustawa budżetowa na 2013 r. przewiduje m.in. wzrost zatrudnienia o 0,2 proc. i utrzymanie się stopy bezrobocia na poziomie ok. 13. proc.

Budżet zakłada też, że przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej zwiększy się o ok. 4,6 proc., a wskaźnik waloryzacji rent i emerytur będzie wynosił 4,4 proc.

Ustawa trafi teraz do prezydenta.

PS/źródło:Sejm RP

Zobacz także:

Sejm za zwolnieniem dłużnika z kosztów sądowych w postępowaniu upadłościowym