Skarżącemu brakowało 2 punktów do uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu konkursowego na aplikacje adwokacką, czyli do uzyskania 190 punktów. Sprawa była przedmiotem rozpoznania przez WSA w Warszawie , jednakże sąd oddalił skargę powoda na decyzję MS. W wyniku odwołania sprawa trafiła do NSA, który to sąd uchylił poprzedni wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Powód kwestionował poprawność 5 pytań testowych. Sąd uznał iż argumenty są zasadne odnośnie 2 pytań (nr. 64 i 113). W pytaniach tych zdaniem sądu II instancji możliwe było podanie dwóch poprawnych odpowiedzi. Taką wykładnie podał NSA, która jest wiążąca dla Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

WSA uznał iż pytanie nr.64 dotyczące właściwości miejscowej było sformułowane nieprecyzyjne i możliwe było tu podanie dwóch poprawnych odpowiedzi-a i b, a nie tak jak było podane w kluczu, podobnie jak pytanie 113.

Sąd kierując się ustaleniami NSA uchylił zaskarżaną decyzję Ministra Sprawiedliwości , ustalił że decyzja ta nie podlega wykonaniu, a po stronie MS leży obowiązek pokrycia kosztów postępowania.

Sygn.akt VI SA/Wa 778/08

Anna Sergiej