Rozporządzenie stanowi wykonanie ustawy z 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych. Jest to ważny akt wykonawczy z punktu widzenia funkcjonowania rynku aptecznego i wielu podmiotów z branży farmaceutycznej oraz zapewnienia pacjentom leków refundowanych. W ocenie BCC sposób procedowania nad projektem rozporządzenia w szczególności wyznaczony 3 dniowy termin konsultacji, jest naruszeniem zasad dobrej legislacji.

Termin zakończenia konsultacji społecznych resort zdrowia wyznaczył na 27 czerwca. Określenie tak niedogodnego w czasie i krótkiego terminu – zaledwie kilku dni wolnych od pracy – w tak ważnej i kontrowersyjnej społecznie sprawie, znacznie utrudniło merytoryczne przeprowadzenie analizy dokumentu – uważa BCC.

BCC w piśmie skierowanym do Ministerstwa Zdrowia zaproponował wydłużenie okresu konsultacji, a także wnioskował o zorganizowanie z udziałem zainteresowanych podmiotów konferencji uzgodnieniowej.

Już w trakcie prac legislacyjnych nad ustawą refundacyjną BCC wielokrotnie wyrażał negatywną opinię i sprzeciw wobec wprowadzenia przepisów dotyczących zawierania umów na refundację leków przez Narodowy Fundusz Zdrowia z aptekami. BCC uznaje je jako zbędną, kolejną biurokratyczną barierę dla przedsiębiorców, a przede wszystkim pacjentów – w ich dostępie do świadczeń zdrowotnych.

BCC konsekwentnie prezentuje stanowisko popierające w tym zakresie działania polskiego samorządu aptekarskiego, że przepisy dotyczące umów na realizację recept zawarte w ustawie o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych powinny być usunięte z polskiego systemu prawnego.

Proponowane w rozporządzeniu rozwiązania zaprzeczają ustawie o ograniczaniu barier administracyjnych dla przedsiębiorców i obywateli. BCC uważa, że redukcja wielu obowiązków oraz ograniczania barier dla przedsiębiorstw, powinna stanowić priorytet działania nie tylko parlamentu ale również ministra zdrowia.

W ocenie BCC konsultowany projekt rozporządzenia jest sprzeczny z intencjami rządu i oczekiwaniami przedsiębiorców. Służy jedynie podporządkowaniu podmiotów prowadzących apteki strukturom Narodowego Funduszu Zdrowia.

Ponadto jak podkreśla BCC, projekt rozporządzenia działa na niekorzyść przedsiębiorców, ponieważ, przewiduje m.in. wyłącznie odpowiedzialności podmiotu prowadzącego aptekę, a z kolei nie precyzuje żadnej odpowiedzialności i ponoszenia kar umownych ze strony NFZ.

BCC, po dokonaniu analizy konsultowanego projektu rozporządzenia przedstawił Ministerstwu Zdrowia na piśmie szczegółowe uwagi i propozycje do projektu rozporządzenia oraz zadeklarował udział swoich ekspertów w dalszych pracach na tym aktem prawnym.

Zobacz także:

Porozumienie o współpracy NRA i BCC

BCC dostrzega potrzebę stanowienia dobrego prawa