Możliwość taką wprowadza ustawa o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, którą Senat przyjął w dniu 31 marca 2011 roku.

Celem nowelizacji jest przeciwdziałanie przewlekłości postępowań administracyjnych, a tym samym realizacja prawa strony do rozpoznania sprawy bez zbędnej zwłoki.

Grzywa będzie wymierzana przez sąd administracyjny z urzędu lub na wniosek strony w wysokości do dziesięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Akt czeka obecnie na podpis Prezydenta.

Paulina Szewioła

Zobacz także:

Opinia biegłych a przewlekłość postępowania

Zaskarżanie przewlekłości postępowania