Podczas konferencji prasowej w Sejmie wiceprzewodnicząca KP Lewica poinformowała, że Lewica złożyła projekt ustawy o powołaniu Rzecznika ds. Przeciwdziałania dyskryminacji.

Projekt ustawy o Rzeczniku ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji wypełnia zobowiązania wynikające z prawa wspólnotowego zawartego w dyrektywach dotyczących równego traktowania z powodu płci, rasy, pochodzenia narodowego i etnicznego, religii i przekonań, wieku oraz orientacji seksualnej, zarówno w publicznej jak i prywatnej sferze życia społecznego.

Wiąże się to w szczególności z potrzebą dostosowania polskiego prawa do postanowień zawartych w dyrektywach UE.

Klub Poselski Lewica/AS

Zobacz także:

Przeciwdziałanie dyskryminacji

Nowelizacja Kodeksu pracy rozszerza pojęcie dyskryminacji