W ramach realizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości projektu „Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw” utworzono 16 Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. W Ośrodkach udzielana jest bezpłatna pomoc prawna i psychologiczna osobom pokrzywdzonym. W pracy Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem zaangażowani są wolontariusze pełniący funkcję opiekunów ofiar. Ośrodki zlokalizowane w 16 województwach tworzą ogólnokrajową sieć pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Wszystkie Ośrodki działające w ramach Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw udzieliły ponad 25.000 porad i konsultacji w dziedzinie prawa, psychologii oraz innego rodzaju wsparcia dla osób pokrzywdzonych przestępstwem.

W ramach projektu zorganizowano także m.in. cykl dziesięciu szkoleń w zakresie metodologii pracy z osobą pokrzywdzoną przestępstwem. Szkolenia te były przeznaczone dla sędziów, prokuratorów, kuratorów, funkcjonariuszy policji, pracowników socjalnych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych ze wszystkich apelacji.

Zdaniem Ministra Sprawiedliwości obowiązkiem państwa jest stworzenie warunków gwarantujących rzeczywistą ochronę każdego człowieka przed zachowaniami naruszającymi jego prawnie chronione dobra. Minister Sprawiedliwości podkreślił również, iż obowiązkiem państwa jest podejmowanie działań mających na celu przywrócenie naruszonego w wyniku przestępstwa porządku i bezpieczeństwa publicznego.

W trakcie spotkania podsumowano działania realizowane w ramach projektu, przedstawiono działania Ośrodków Pomocy oraz ich współpracę z pozostałymi instytucjami, jak i przedstawiono zadania na przyszłość.

Spotkanie zorganizował Departament Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości.

PS/MS